4.2.1 Emissie-relevante parameters (ERP’s)

Als emissie-relevante parameters worden meetbare of berekenbare grootheden aangemerkt die in directe of indirecte relatie staan met de te beoordelen emissie. Deze parameters kunnen betrekking hebben op de werking van de emissiebeperkende techniek of op de voor de emissie bepalende proces- of afgascondities.

In de NeR worden twee typen ERP's onderscheiden; ERP's die een kwantitatief beeld geven van de emissie en ERP's die een indruk geven van de werking van een techniek/proces en daarmee een indicatie geven van de emissie. Categorie-A ERP's geven een betrouwbaar kwantitatief beeld van de emissie. Nadat de relatie met de emissie goed is vastgelegd, kunnen zij de meting van een specifieke component vereenvoudigen of zelfs geheel vervangen. Voorbeelden van vereenvoudigde metingen zijn het continu meten van "totaal VOS" in de afgasstroom in plaats van een specifieke vluchtige organische component, of een continue stofmeting als een goede maat voor de concentratie zware metalen.

Categorie-B ERPs geven een indruk van de werking van een techniek/proces en geven daarmee een indicatie van de emissie. Het gaat hierbij dus niet om de exacte emissie. Voorbeelden van dergelijke ERP's zijn de continue monitoring van de temperatuur van een naverbrander, het vochtgehalte van een compostfilter of de drukval over een stoffilter. Categorie-B ERP's moeten continu worden bewaakt. Voor een overzicht van categorie-A en -B ERP's voor diverse processen en technieken wordt verwezen naar hoofdstuk 3.7 van de NeR.

Ook in de besluiten met betrekking tot verbrandingsemissies is de mogelijkheid tot het gebruik van ERP's opgenomen. Zo kan op relatief eenvoudige wijze het zwavelgehalte in de brandstof worden gemeten in plaats van het meten van de SO2-concentratie in het rookgas. BEMS, BEES A en het Besluit handel in emissierechten kennen verder de mogelijkheid om continue metingen uit te voeren door middel van een continue meting van een set ERPs van een voor de stookinstallatie vastgestelde uitworpkarakteristiek (PEMS). PEMS wordt in praktijk vooral gebruikt bij het bepalen van de NOx-emissie (zie ook § 2.4 Analyse).

In het kader van het Besluit verbranden afvalstoffen is het gebruik van ERP's of PEMS niet toegestaan.

Zoals uit bovenstaande blijkt, betekent het gebruik van ERP's en PEMS niet dat er geen metingen plaatsvinden. Voor PEMS zijn metingen nodig om de relatie tussen de emissie en de ERP(‘s) vast te stellen.