4.2.3 Continue metingen

Continue metingen richten zich op het continue vaststellen van de concentratie of vracht in het rookgas van een specifieke component. Ook hierbij moeten daarnaast alle relevante rookgasparameters continue worden gemeten.

De meetresultaten worden getoetst betrokken op de werkelijke tijd dat de installatie in gebruik is. Het is daarom van belang dat perioden van opstarten en stilleggen en andere periodes met niet-normale bedrijfsvoering (bijvoorbeeld tijdens storingen in de emissiebeperkende techniek) worden geregistreerd. Overigens zijn er aan sommige van deze periodes wettelijke maxima verbonden.

De meetresultaten moeten continue worden geregistreerd. De NeR stelt dat voor elk opeenvolgend half uur de halfuurgemiddelde concentratie moet worden bepaald. Na herleiding van de meetgegevens moeten zij worden ingedeeld in tenminste 20 klassen en bewaard als frequentieverdeling. De besluiten met betrekking tot verbrandingsemissies kennen verschillende middelingstijden (bv. (half)uur, dag- of 48-uurgemiddelden en kalendermaandgemiddelden). Na herleiding van deze gemiddelden, moeten zij in klassen worden ingedeeld en per kalenderjaar als percentielwaarden worden geregistreerd.