4.6 Rapportage

In zijn algemeenheid moeten de resultaten van (emissie)metingen zorgvuldig, duidelijk en objectief worden gerapporteerd, en overeenkomstig eventuele specifieke instructies in de toegepaste methode. Alle informatie moet zijn opgenomen die door de klant wordt vereist en die nodig is voor de interpretatie van de resultaten. Naast een overzichtelijke presentatie van de meetresultaten, zal de rapportage dus ook relevante achtergrondinformatie moeten bevatten over de installatie waaraan gemeten is, over de gebruikte methode en meetapparatuur en over kwaliteitsborgingsaspecten. Daarnaast is het van belang om in de rapportage in te gaan op de bedrijfsomstandigheden tijdens de meting, om zo de representativiteit van de metingen te kunnen beoordelen. De afwijkingen van de gebruikte normen moeten in de meetrapportage worden gemotiveerd en hun mogelijke invloed op de verkregen resultaten toegelicht.

De vereisten aan de inhoud van een meetrapportage zijn opgenomen in NEN-EN 15259 aangevuld met de component-specifieke aspecten zoals aangegeven in de betreffende normen. Op basis hiervan wordt vanuit het Platform Kwaliteit Luchtmetingen een document opgesteld waarin de inhoud van een rapportage verder wordt uitgewerkt in een standard format.

Volgens NEN-EN 15259 bevat de rapportage minstens de volgende informatie:

  • Samenvatting met gegevens over de installatie, meetinstantie, meetdoel, gemeten componenten, datum metingen, meetonzekerheid, gebruikte meetmethoden, afwijking van het meetplan, meetresultaten;
  • Projectomschrijving waarin meetdoel wordt gespecificeerd;
  • Procesbeschrijving, welke brandstoffen en grondstoffen worden gebruikt;
  • Beschrijving van de meelocatie;
  • Meetvlakbeoordeling;
  • Identificatie van meetmethode en apparatuur volgens individuele normen;
  • Bedrijfsomstandigheden tijdens meting inclusief gegevens over brandstof/grondstof en rookgasreiniging;
  • Meetresultaten en andere relevante data noodzakelijk voor interpretatie van de resultaten en controleberekeningen;
  • Berekeningsmethoden;
  • Presentatie van de resultaten.

De rapportage over het monitoren van een emissiebeperkende techniek met behulp van een ERP moet tenminste een beschrijving bevatten van de betreffende ERP en de periodes dat de emissiebeperkende techniek al dan niet in bedrijf is geweest.

In de rapportage over afzonderlijke metingen is het van belang dat wordt aangetoond dat de metingen bij representatieve bedrijfsvoering zijn uitgevoerd. Daartoe moeten gegevens over de datum en tijd van de uitvoering van de metingen worden verschaft, evenals relevante gegevens over de bedrijfsvoering waaruit de representativiteit kan worden afgeleid (zie hiervoor ook § 4.3 Representatieve bedrijfsvoering). De rapportage dient een motivatie te bevatten voor de keuze van de specifieke bemonsteringsmethode en de resultaten van alle deelmetingen moeten op overzichtelijke wijze worden gepresenteerd. Ten behoeve van de controle van de herleiding van de meetresultaten, verdient het aanbeveling dat ook de primaire meetdata en gegevens over het doorgezogen rookgasvolume, het zuurstofgehalte, vochtgehalte, temperatuur, druk en debiet worden opgenomen (inclusief rapportages van onderliggende analyses).

In de rapportage over continue metingen is het van belang dat perioden van opstarten en stilleggen en andere periodes van niet-normale bedrijfsvoering worden geïdentificeerd. Op basis van deze gegevens wordt namelijk het voor de toetsing relevante aantal actuele bedrijfsuren van de installatie bepaald. Als gebruik is gemaakt van een PEMS, moet de rapportage een motivatie en beschrijving bevatten van de gebruikte emissie-relevante parameter(s), inclusief een calibratielijn, uitworpkarakteristiek of andere informatie waarin het verband tussen de ERP's en de te bepalen emissie ondubbelzinnig is vastgelegd. Bij een grote reeks waarnemingen, zoals bij continue metingen, is een overzichtelijke presentatie van de meetgegevens van belang. Dit kan door een indeling in klassen en een presentatie als frequentieverdeling. Op basis van het netto aantal bedrijfsuren en voorschriften aan de middelingstijd van de metingen komt men tot een totaal aantal waarnemingen per jaar. In combinatie met de percentielwaarde geeft dit het aantal waarnemingen dat jaarlijks boven de emissie-eis mag uitkomen. Dit dient te worden gerapporteerd samen met het aantal daadwerkelijke overschrijdingen.