4.7.2 Toetsing continue metingen

In wet- en regelgeving bestaat een grote verscheidenheid aan toetsingscriteria voor continue metingen. Dit wordt veroorzaakt door variaties in de voorgeschreven middelingstijd (variërend van een half uur tot een maand), percentielwaarden (van 95 tot 100%) en vermenigvuldigingsfactoren voor de emissie-eis (tussen de 1 en 2). Zoals hiervoor beschreven, heeft de toetsing van de continue metingen betrekking op periodes met normale bedrijfsvoering (overigens vallen in het BVA opstarten en stilleggen onder normale bedrijfsvoering).

Ook voor de continue metingen geldt dat de resultaten van de metingen worden getoetst aan de emissie-eis nadat de meetonzekerheid er vanaf is getrokken. Hierbij wordt de totale meetonzekerheid gehanteerd; deze hoeft dus niet te worden gedeeld door √n.

Hieronder volgt ter verduidelijking een voorbeeld, waarin volgens het BVA een emissie-eis voor SO2 is opgelegd met een controle door middel van continue meting. Het BVA stelt de volgende toetsingcriteria:

  • Elk van de daggemiddelde concentraties mag de emissie-eis van 50 mg/mo3 niet overschrijden;
  • 100% van de halfuurgemiddelde concentraties mag de emissie-eis van 200 mg/mo3 niet overschrijden of
    97% van de halfuurgemiddelde concentraties mag de emissie-eis van 50 mg/mo3 niet overschrijden.
Daggemiddelden

Gemeten daggemiddelden (mg/mo3)

Aantal

Aantal cumulatief

>45

0

0

40-45

2

2

35-40

15

17

30-35

64

81

25-30

136

217

20-25

90

307

15-20

10

317

<15

0

317

Halfuursgemiddelen

Gemeten halfuursgemiddelden (mg/mo3)

Aantal

Aantal cummulatief

>100

0

0

80-100

1

1

70-80

4

5

60-70

28

33

50-60

177

210

40-50

1007

1217

30-40

4158

5375

20-30

7690

13065

10-20

2152

15217

<10

3

15220

Toetsingcriteria

Toetsingcriteria BVA:

Daggemiddelde

50 mg/mo3

100% van de halfuurgemiddelden

200 mg/mo3

97% van de halfuurgemiddelden

50 mg/mo3

Uren storing 50
Uren uit bedrijf 500

Uren niet normale bedrijfsvoering

600

Aantal valide halfuursgemiddelden

15220
Aantal overschrijdingen van 50 als daggemiddelde 0

Max. toegestaan aantal overschrijdingen

0

Aantal overschrijdingen van 200 als halfuurgemiddelde

0

Max. toegestaan aantal overschrijdingen

0

Aantal overschrijdingen van 200 als halfuurgemiddelde

177

Max. toegestaan aantal overschrijdingen

456 (3% van 15220)

Aan BVA-eis voldaan?

ja

In dit voorbeeld is geen rekening gehouden met de meetonzekerheid.