NTA 8029: Bepaling en registratie van industriële fijnstof emissies

NTA 8029: Bepaling en registratie van industriële fijnstof emissies

Wat is de NTA 8029?
NTA staat voor Nederlandse Technische Afspraak. In een NTA staan afspraken over specificaties of werkmethoden die direct breed kunnen worden gebruikt. De NTA 8029 is in november 2008 opgesteld. Deze NTA beschrijft de methode voor het bepalen van de jaarlijkse emissievracht uit de industrie voor totaal stof en fijnstof (PM10 enPM2,5). Naast de NTA is een database ontwikkeld met omreken- en emissiefactoren. Hiervan kan gebruik gemaakt worden als er geen betrouwbare emissiemetingen van fijnstof beschikbaar zijn.

Waarom een NTA 8029?
Uit de praktijk bleek dat er veel onzekerheid bestond in de bepaling van de fijnstof emissievracht. Lang niet alle bedrijven bepaalden de fijnstof emissie. Ook werden er zeer verschillende methoden gebruikt om de fijnstof emissie te schatten. Er bestond daarom de behoefte aan een eenduidige methodiek om de fijnstof methode te bepalen.

Toepassing van de NTA 8029 zal leiden tot een beter inzicht in de werkelijke emissies van fijnstof uit de industrie. Dit is van belang voor het beleid op fijnstof. Hiermee zal duidelijk worden of Nederland de nationale emissiedoelen haalt.

NTA 8029 vanaf 2010 verplicht voor PRTR-bedrijven
In het 'Uitvoeringsbesluit EG-verordening PRTR en PRTR-protocol' artikel 2 lid 4 staat vermeld dat bij ministeriële regeling aanvullende eisen kunnen worden gesteld aan het meet- en registratiesysteem. Voor fijnstof is van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De verplichting hiertoe is opgenomen in de Uitvoeringsregeling EG-verordening PRTR en PRTR-protocol artikel 1c. Hierin worden bedrijven die onder de PRTR-richtlijn vallen verplicht om vanaf 2010 gebruik te maken van de NTA 8029. Bedrijven die niet onder de PRTR-richtlijn vallen kunnen ook de NTA 8029 gebruiken.

Waar is de NTA 8029 te vinden?
De NTA 8029 is gratis te downloaden van de website van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN). De database met de omreken- en emissiefactoren is te downloaden vanaf de website van e-MJV.

Nieuwe emissiefactoren toevoegen aan de database
Het aanvullen en verbeteren van de emissiefactoren in de database is een doorlopend proces. Als u over informatie van emissiefactoren beschikt horen wij dat graag. U kunt dit dan aangeven bij de helpdesk van e-MJV. Vermeld hierbij dat het gaat om stofemissiefactoren van de NTA 8029 database.

De emissiefactor en de onderbouwing hiervan wordt ingebracht in de werkgroep NTA 8029. Het secretariaat hiervan wordt gevoerd door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN). De werkgroep beoordeeld vervolgens of de emissiefactor betrouwbaar genoeg is om opgenomen te worden in de database.

Vragen over de NTA 8029 database?
Als u vragen heeft over de database met emissiefactoren, dan kunt u die stellen aan de helpdesk van e-MJV.


Nieuwe emissiefactoren toevoegen aan de database

Alsu over informatie van emissiefactoren beschikt horen wij dat graag. U kunt dit dan aangeven bij de helpdesk van e-MJV. Vermeld hierbij dat het gaat om stofemissiefactoren van de NTA 8029 database.