Biobrandstoffen in het Activiteitenbesluit

Overzicht vergunningplicht en emissieregime

Hieronder is in tabelvorm weergegeven of er bij het gebruik van verschillende brandstoffen sprake is van vergunningplicht en waar de emissie-eisen te vinden zijn. Voor het gebruik van de tabel gelden onderstaande uitgangspunten.

Voor deze tabel geldt dat installaties boven de 50 MW altijd vergunningplichtig zijn op basis van bijlage C categorie 1.3 van het BOR. In dat geval gelden de eisen uit paragraaf 5.1. Ongeacht het vermogen geldt in geval van afvalverbranding indien er geen sprake is van biomassa paragraaf 5.2. Deze eisen kunnen vanwege de BBT toets worden aangescherpt in de vergunning. De eventuele vergunningplicht voor stookinstallaties ontstaat vanaf een vermogen van 20 kilowatt.

Daarnaast geldt bij het gebruik van de tabel dat er sprake is van een interpretatie van de wettelijke definitie van biomassa. Dit speelt met name bij grasachtige gewassen en riet.

Onderstaande tabel geeft voor schoon materiaal in de vorm van mono-stromen aan of er sprake is van biomassa in de zin van het Activiteitenbesluit.

Biomassa in de zin van het Activiteitenbesluit

Brandstof

Emissieregime

vergunning

wegens

bijzonderheden

Biomassa<15MW

H3 par. 3.2.1

nee

Cat 1.4 Bor/3.7 AB

3.7 AB

Biomassa>15MW

Eisen in verg.

ja

Cat 1.4 Bor

wegens 3.7 lid 6 AB

Biomassa>50MW

5.1

ja

Cat 1.4 Bor

gassen

A-houtgas

eisen in verg.

ja

Cat 1.4 Bor

B-houtgas

5.2

ja

afval

vergistinggas

H3 par 3.2.1

nee

Cat 1.4 Bor

Verg.gas ≠biomassa

Vloeistof/olie

Pyrolyse-olie

eisen in verg.

ja

Cat 1.4 Bor

Pyr.olie≠biomassa

Pyrolyse-olie (afval)

5.2

ja

afval

Pyr.olie uit afval

biodiesel

H3 par 3.2.1

nee

Cat 1.4 Bor

biodiesel≠biomassa

frituurolie

H3 par 3.2.1

nee

Cat 1.4 Bor

biomassa mits warmteterugwinning

frituurolie

5.2

ja

afval

Indien geen Levensmiddelenindustrie

(kippen)mest

5.2

ja

Cat 1.4 Bor

afval

Dierlijk vet

5.2

ja

Cat 1.4 Bor

afval

Hout/planten

Snoeihout park

H3 par 3.2.1

Nee

Cat 1.4 Bor

biomassa

Schoon houtafval

H3 par 3.2.1

Nee

Cat 1.4 Bor

biomassa

Houtafval bewerkt

5.2

ja

Cat 1.4 Bor

rol percentage vreemd materiaal

Energiegewassen

Bv miscanthus

H3 par 3.2.1

Nee

Cat 1.4 Bor

biomassa

Riet schoon energieteelt

H3 par 3.2.1

Nee

Cat 1.4 Bor

biomassa, geen afval

Bermmaaisel schoon

H3, 3.2.1

ja

biomassa, afval

overig

Torrefactie

eisen in verg

ja

Cat 1.4 Bor

geen biomassa

torrefactie afval

5.2

ja

Cat 1.4 Bor

afval blijft afval

Turf, veen

eisen in verg

ja

Cat 1.4 Bor

geen biomassa

Houtskool

eisen in verg

ja

Cat 1.4 Bor

geen biomassa