Niet- reguliere dioxine emissies beperken bij afvalverbrandingsinstallaties

In de Klankbordgroep Stookinstallaties en Afvalverbranding is een storing bij een afvalverbrandingsinstallatie besproken waarbij veel dioxine vrijkwam. De kennis van de klankbordgroepleden over de beperking van dioxine-emissies bij storingen is verwerkt in een notitie voor bevoegd gezagen. De notitie geeft handvatten voor vergunningverlening en toezicht om verhoogde dioxine-emissies te beperken.

Ontstaan van dioxines

Dioxines ontstaan in verbrandingsprocessen en binden aan stofdeeltjes (vliegas). De dioxines worden vernietigd door de rookgassen tenminste 2 seconden boven 850°C te verhitten. Tijdens het afkoeltraject in de ketel kunnen dioxines opnieuw gevormd worden. Door het afkoeltraject zo snel mogelijk te laten verlopen, wordt de kans verkleind dat nieuwe dioxines worden gevormd. De nieuw ontstane dioxines worden verwijderd in een rookgasreiniging.

Gebruik van een bypass

Ter voorkoming van gevaarlijke situaties bij storingen worden veiligheidsmaatregelen genomen. Een bekende veiligheidsmaatregel is het inzetten van een bypass van een gedeelte van de rookgasreiniging. De bypass voorkomt technische problemen in de rookgasreiniging. Bij gebruik van een bypass kunnen relatief grote hoeveelheden dioxine vrijkomen.

Tegengaan van dioxine-emissies

De afvalverbrandingsinstallaties in Nederland verschillen van elkaar. Er zijn grote verschillen in de omstandigheden en de onderdelen van de rookgasreiniging. Daarom is maatwerk voor de minimalisering van emissies vereist. Toch is het mogelijk een aantal maatregelen algemeen toe te passen.

Minimalisatie van het gebruik van de bypass is een vereiste. De procedure voor het beperken van de bypass moet in het milieumanagementsysteem komen. In de notitie Dioxine emissies bij AVI's (pdf, 227 kB) staat de informatie om ongewenste dioxine-emissies tegen te gaan.