Overzicht meetverplichtingen

In de tabel zijn de meetverplichtingen voor grote stookinstallaties weergegeven, volgens paragraaf 5.1.1.

meetverplichtingen voor grote stookinstallaties

Stof

Meetverplichting

Uitzondering

(3.4. Afwijken van de meetvoorschriften)

zwaveldioxide (SO2)

continu (1)

Bepaling van zwavelgehalte van brandstof volstaan wanneer er gestookt is op:

  • Aardgas
  • Olie, wanneer er geen ontzwaveling is
  • Biomassa waarvoor aangetoond kan worden dat de emissie de emissiegrenswaarde niet zal overschrijden

stikstofoxiden (NOx)

continu (1)

Totaal stof (TSP)

continu (1)

continue metingen mogen bij aardgasstook worden vervangen door halfjaarlijkse metingen

Koolstofmonoxide (CO)

continu (1)

Kwik (Hg)

2x per jaar

Bij gebruik van steenkool of bruinkool jaarlijkse meting als er geen emissiegrenswaarde geldt

Zoutzuur (HCl)

1x per jaar

2x per jaar voor biomassa

Waterstoffluoride (HF)

1x per jaar

Totaal organisch koolstof (CxHy)

1x per jaar

Formaldehyde

1x per jaar

Ammoniak (NH3)

1x per jaar

Dioxinen en furanen

2x per jaar

Meetverplichting geldt alleen voor procesbrandstoffen waarin gechloreerde componenten voorkomen.

(1) Voor stookinstallaties van 50 tot 100 MW is halfjaarlijks meten toegestaan wanneer uit de geregistreerde emissie relevante parameters blijkt dat de emissiereductie techniek altijd in bedrijf is en de emissies lager dan de emissiegrenswaarde zijn.