Verslaglegging

De meetresultaten van de voorgeschreven metingen en de bewerking daarvan naar standaardcondities staan in een rapport volgens Activiteitenbesluit artikel 5.13 en Activiteitenregeling artikel 5.1. Het rapport is gemaakt volgens NEN-EN 15259, Activiteitenregeling, artikel 5.5, lid 1. Dit betekent onder andere dat het rapport alle gegevens bevat die nodig zijn te bepalen of aan de grenswaarde is voldaan. De rapportages zijn inzichtelijk voor het bevoegd gezag .

Stookinstallaties en milieujaarverslag (Integraal PRTR-verslag)

Het European Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR) bevat de registratie van de emissies naar de atmosfeer van onder andere de grote stookinstallaties.

Grote stookinstallaties vallen onder activiteit 1c van de Europese PRTR-verordering. Voor deze inrichtingen geldt dat bij overschrijding van de drempelwaarde een E-PRTR verslag wordt opgesteld.

Wanneer de stookinstallatie de verplichting tot verslaglegging volgens E-PRTR kent, dan worden de meetresultaten gebruikt voor het bepalen van de jaarlijkse emissies. De door metingen vastgestelde concentraties worden voor het verslag, volgens E-PRTR, omgerekend naar de totale emissie. Daarbij gaat het in het kader van het Integraal PRTR-verslag om de totale emissie in het kalenderjaar. Emissie tijdens start en stops en storingen tellen ook mee. Verder geldt er geen aftrek van de meetonzekerheid.