Keuringsplicht

In paragraaf 3.2.1 van het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen voor keuring en onderhoud van kleine en middelgrote stookinstallaties (Activiteitenbesluit, artikel 3.7 lid 5 en artikel 3.10p en de Activiteitenregeling, artikel 3.7m). De voorschriften gelden ook voor stookinstallaties als luchtverhitters, ovens, drogers, fornuizen, noodstroomaggregaten, pompinstallaties en fakkelinstallaties.

Periodieke keuring

De periodieke keuring zorgt voor veilig functioneren, optimale verbranding en het energiezuinig functioneren. De risico's op luchtverontreiniging (CO, NOx, SO2, fijnstof en CxHy), explosiegevaar en energieverspilling verminderen.

Of een stookinstallatie keuringsplichtig is, hangt af van het vermogen van het toestel. Een keuring omvat:

  • de toevoer van brandstof en de verbrandingslucht
  • de afvoer van verbrandingsgassen
  • de afstelling voor verbranding

Dit staat in Activiteitenregeling, artikel 3.7, lid 4. De verschillende keuringen zijn vastgelegd in scopes. Een SCIOS inspecteur voert de keuringen uit.

Voor nieuwe installaties geldt dat de eerste keuring binnen zes weken na ingebruikname moet worden uitgevoerd.

Periodiek onderhoud is in het Activiteitenbesluit niet voorgeschreven. Als uit een keuring blijkt dat onderhoud noodzakelijk is , dan moet de ondernemer dat onderhoud binnen twee weken uit te voeren. De SCIOS-inspecteur geeft alleen een verklaring van geen bezwaar af als het correctieve onderhoud is uitgevoerd.

Een stookinstallatie die minder dan 500 uur per jaar in bedrijf is, moet ook gekeurd worden. Daarmee geldt de keuringsplicht ook voor noodvoorzieningen zoals sprinklerinstallaties en noodaggregaten.

Stookinstallatie- en gebouwgebonden aspecten

Volgens het Activiteitenbesluit kan de SCIOS-inspecteur alleen de verklaring van geen bezwaar afgeven als de stookinstallatie voldoet. De inspecteur betrekt geen gebreken aan de stookruimte in zijn verklaring. De gebouwgebonden onderwerpen zijn geregeld in het Bouwbesluit en niet in het Activiteitenbesluit.

De toezichthouder op gebouwen kan wel handhavend optreden als er gebreken aan de stookruimte zijn gevonden. De SCIOS-inspecteur noteert zijn bevindingen in het keuringsrapport als aandachtspunten. De toezichthouder van het bevoegd gezag kan de resultaten van de keuring vervolgens opvragen in het afmeldsysteem.