SCIOS scope

Een SCIOS gecertificeerd bedrijf voert de keuring uit.  Het certificaat geeft de deskundigheid van het bedrijf en de werknemers aan.

SCIOS heeft een systematiek opgezet voor onderhoud, reguliere keuringen en inspectie bij ingebruikname. SCIOS beheert ook het afmeldsysteem voor keuring en onderhoud.

Alle bevindingen worden verwerkt in een verslag. In de rapportage staat wanneer de keuring is uitgevoerd, welk bedrijf de keuring heeft uitgevoerd en welk onderhoud nodig is. Het onderhoud vindt binnen twee weken plaats. De informatie wordt ook verwerkt in het afmeldsysteem.

Een keuring van de stookinstallatie bestaat uit:

 • de afstelling voor verbranding
 • het systeem voor de toevoer van brandstof en verbrandingslucht
 • de afvoer van verbrandingsgassen

De precieze technische invulling van de wettelijke voorschriften zijn door SCIOS uitgewerkt in 7 scopes voor de verschillende type stookinstallaties, metingen en brandstoftoevoerleidingen.

De zeven scopes bestaan uit:

 • Scope 1 Atmosferische verwarmingsketels en luchtverhitters
 • Scope 2 Warmwaterketels & luchtverhitters met ventilatorbranders
 • Scope 3 Stoomketels en heetwaterketels
 • Scope 4 Verbrandingsmotoren en -turbines
 • Scope 5 Bijzondere industriële installaties
 • Scope 5a Installaties gestookt op vaste brandstoffen
 • Scope 6 Emissiemetingen
 • Scope 7 brandstofleidingen

Scope 7Brandstofleidingen

De keuring van brandstoftoevoersystemen onderdeel is van de keuringsverplichting voor de stookinstallatie. Dit betekent dat de frequenties van keuringen gelijk zijn aan die van de stookinstallatie.

De SCIOS-inspecteur bepaalt ter plekke welke elementen hij aan een keuring onderwerpt. Dit doet hij aan de hand van de situatie ter plekke en de bevindingen uit het laatste keuringsrapport. Na de keuring geeft de inspecteur een verklaring van geen bezwaar af voor de brandstoftoevoerleidingen.

De inspecteur beoordeelt of de leiding in goede staat verkeert en of de functionaliteit van de afsluiters en eventuele regel- en beveiligingsapparatuur voldoet aan de geldende eisen voor veiligheid en milieu. Ook een lekdichtheidstest kan onderdeel zijn van de keuring.

De drijver van de inrichting moet apart opdracht geven voor keuring van de brandstoftoevoerleiding. Uiteraard mag de keuring op dezelfde dag worden uitgevoerd als de installatiekeuring. De ondernemer kan dit bij opdrachtverstrekking aangeven.

De keuring voor brandstoftoevoerleidingen staat in scope 7. Deze scope heeft drie onderdelen, namelijk:

Scope 7a (ontwerpdruk ≤ 0,5 bar) voor gebouwgebonden en licht industriële toepassingen

De meeste aardgasleidingen vallen onder deze scope.

Scope 7b (ontwerpdruk > 0,5 bar) voor industriële toepassingen.

Sommige aardgasleidingen vallen onder deze scope. Er kunnen andere inspectiefrequenties van toepassing zijn door regelgeving uit andere besluiten (bijvoorbeeld het bouwbesluit). De frequenties uit het Activiteitenbesluit is de minimale keuringsfrequentie.

scope 7c (olieleidingen)

Bij deze scope kan het om zowel gebouwgebonden als industriële toestellen gaan.

Gelijkwaardigheid

De gelijkwaardigheid geldt voor lidstaten binnen de EU. Als een bedrijf uit de EU in Nederland keuringen uitvoert, moet eerst de gelijkwaardigheid van kwaliteitssysteem van het land worden aangetoond. De Raad voor Accreditatie is hiervoor de aangewezen instantie.