Afwijken van meetvoorschriften

Bij kleine en middelgrote stookinstallaties kan het bedrijf in bepaalde gevallen afwijken van de meetverplichting. Het kan gaan om een periodieke meting in plaats van een continue of om een verlaging van de meetfrequentie.

Afwijken van de continue meetverplichting

Als een rookgasreiniging of andere emissiereductietechniek wordt toegepast, kan de inrichtinghouder er voor kiezen om registraties bij te houden van emissierelevante parameters (ERP's).  Uit de registratie moet  wel blijken dat de rookgasreiniging continue in bedrijf is. Als de goede werking van de techniek wordt aangetoond en de uitstoot onder de emissiegrenswaarde blijft, mag worden volstaan met periodieke metingen.

Voorbeelden van ERP's zijn:

  • de gebruikte hoeveelheid geïnjecteerde stoom of water
  • de gebruikte hoeveelheid toegepast inert materiaal
  • de toegevoegde  hoeveelheid ammoniak of ureum

Onafhankelijk van de condities waaronder de installatie opereert, is de registratie van emissies onafgebroken. Ook tijdens periodes waarover geen toetsing van de meetresultaten is vereist. Bijvoorbeeld tijdens de opstartfase en storingen gaat de registratie door. Op deze manier wordt het stookgedrag en de werking van de rookgasreiniging vastgelegd.

Uiteraard mag de goede werking ook op andere manieren worden aangetoond. Er is ook een handleiding opgesteld over rookgasreiniging en de registratie in de glastuinbouw.

Afwijken van de afzonderlijke meetverplichting

In sommige gevallen is het bekend dat de emissie-eis haalbaar is. Het uitvoeren van een meting is dan niet meer nodig. Dit is het geval bij: