L40 Handleiding Meten van luchtemissie

De Handleiding Meten van luchtemissies (L40) beschrijft de algemene en kwaliteitsborgende aspecten van het meten van luchtemissies uit stationaire bronnen. Luchtemissiemetingen spelen een grote rol bij monitoring, bij het vaststellen of een installatie voldoet aan emissie-eisen en bij emissiehandel.

De uitvoering van luchtemissiemetingen is niet eenvoudig en de praktijk laat diverse knelpunten zien. Bij het vergroten van de betrouwbaarheid van luchtemissiegegevens zal het bevoegd gezag een wezenlijke rol spelen. Dit kan door aandacht te besteden aan de kwaliteit van luchtemissiemetingen bij toezicht én vergunningverlening.

L40 biedt het bevoegd gezag handvatten voor het opnemen van kwaliteitseisen aan de metingen bij vergunningverlening. Bij deze uitgave horen diverse praktijkbladen.

De handleiding is in 2011 geactualiseerd.


Makkelijk in een pdf

De informatie uit dit document bewaart u makkelijk in een pdf. Klik daarvoor op deze knop, onderaan de pagina:  pdf

Tip: de pdf is uitstekend te printen. U spaart het milieu door alleen die delen te printen die u echt nodig hebt.