Verslaglegging

Voor middelgrote stookinstallaties bestaat de rapportage verplichting. De meetresultaten worden geregistreerd. Bij gebruik  van de 500 uursregeling moet er ook verklaard worden in de rapportage dat de stookinstallatie minder dan 500 uur wordt ingezet.

Een meting en monstername voldoet aan NEN-EN15259. In de verslaglegging worden in ieder geval de volgende gegevens gerapporteerd:

 • Samenvatting met gegevens over de installatie, meetinstantie, meetdoel, gemeten componenten, datum metingen, meetonzekerheid, gebruikte meetmethoden, afwijking van het meetplan, meetresultaten
 • Projectomschrijving waarin meetdoel wordt toegelicht
 • Procesbeschrijving, welke brandstoffen en grondstoffen worden gebruikt
 • Beschrijving van de meetlocatie
 • Meetvlakbeoordeling
 • Identificatie van meetmethode en apparatuur volgens individuele normen
 • Bedrijfsomstandigheden tijdens meting inclusief gegevens over brandstof/grondstof en rookgasreiniging
 • Meetresultaten en andere data nodig zijn voor interpretatie van de resultaten en controleberekeningen
 • Berekeningsmethoden
 • Presentatie van de resultaten

Afzonderlijke metingen

In de rapportage over afzonderlijke metingen is het van belang dat:

 • wordt aangetoond dat de metingen bij representatieve bedrijfsvoering zijn uitgevoerd
 • De rapportage moet een motivatie te bevatten voor de keuze van de gebruikte bemonsteringsmethode
 • De resultaten van alle deelmetingen moeten op overzichtelijke wijze worden gepresenteerd.

Continue metingen

In de rapportage over continue metingen is het van belang dat perioden van opstarten en stilleggen en andere periodes van niet-normale bedrijfsvoering worden geïdentificeerd. Op basis van deze gegevens wordt namelijk het  aantal bedrijfsuren van de installatie bepaald die nodig zijn voor de toetsing. Deze gegevens zijn ook nodig voor de verslaglegging in het kader van de E-PRTR.

In de Handleiding Meten van luchtemissies is meer informatie beschikbaar over de de verslaglegging.