Stakeholdersbijeenkomst wijzigingsvoorstellen algemene regels industriële emissies

Op 13 januari 2020 is het Schone Lucht Akkoord getekend. Een van de pijlers van het akkoord is het aanpassen van algemene regels voor de industriële emissies. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert op 14 september 2020 een stakeholdersbijeenkomst voor stakeholders die te maken krijgen met deze wijzigingen.

De afgelopen periode zijn de mogelijkheden voor deze aanpassingen onderzocht. Voor industriële emissies zijn onderzoeken uitgevoerd en voorgenomen wijzigingen geformuleerd. Deze onderzoeken bevinden zich nu in de afsluitende fase. De inbreng  van stakeholders is belangrijk. Daarom organiseert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een stakeholdersbijeenkomst waarin de voorgenomen wijzigingen besproken worden.

Wijzigingsvoorstellen

Wijzigingsvoorstellen in de regelgeving die besproken worden tijdens deze bijeenkomst zijn:

  • de aanpassing van de rentevoet in de kosteneffectiviteitsberekening van emissie reducerende maatregelen
  • de aanpassing van het afwegingskader kosteneffectiviteit voor emissie reducerende maatregelen
  • het aanscherpen van emissiegrenswaarden nieuwe/bestaande biomassa centrales
  • vergunningplicht biomassacentrales < 15MW
  • het aanscherpen van emissiegrenswaarden waarvoor in andere regelgeving geen grenswaarden zijn vastgesteld
  • de uitzondering van module lucht (Bal) bij vastgestelde BBT-conclusies

Aanmelden digitale bijeenkomst

De bijeenkomst zal digitaal plaatsvinden op 14 september om 13:00 tot 15:30. Wanneer u deel wilt nemen kunt u tot 3 september 2020 een mail sturen naar paula.kruisselbrink@rws.nl.