Overzicht meetverplichtingen

Een aantal componenten wordt continu gemeten:

 • koolmonoxide (CO)
 • koolwaterstoffen (CxHy)
 • stof (TSP)
 • stikstofoxiden (NOx)
 • zwaveldioxide (SO2)
 • waterstofchloride (HCl) en
 • waterstoffluoride (HF)

De overige stoffen, waaraan emissie-eisen worden gesteld, worden periodiek gemeten. In sommige gevallen mag men afwijken van de algemene meetverplichting. In de tabel is weergegeven in welke gevallen afwijken mogelijk is. En welke alternatieve verplichting er in dat geval geldt.

Meetverplichtingen voor afvalverbrandingsinstallaties

stof

stookinstallatie

afvalverbrander

uitzondering

SO2

continu

geen1
- 1 x per 6 maanden

aantoonbaar nooit overschrijding van emissie-eis
- geen meetverplichting

HCl

continu

geen1

- 1 x per 6 maanden

aantoonbaar nooit overschrijding van emissie-eis

- geen meetverplichting

NOx

continu

nominale capaciteit < 6 ton/uur

- 1 x per 6 maanden

ontvankelijke vergunningaanvraag ingediend voor 28 december 2002, en
in gebruik genomen voor 28 december 2004.

- 1 x per 6 maanden

aantoonbaar geen overschrijding van emissie-eis door:

 • kwaliteit afval
 • gebruikte technologie

- 1 x per 6 maanden

HF

continu

geen1

- 1 x per 6 maanden

geen overschrijding van HCl-emissie-eis door behandelingstappen

- 1 x per 2 jaar

aantoonbaar nooit overschrijding van emissie-eis - geen meetverplichting

antimoon

arseen

cadmium

chroom

kobalt

koper

kwik

lood

mangaan

nikkel

thallium

vanadium

1 x per 6 maanden

eerste 12 maanden na inwerkingstelling installatie

> 1 x per drie maanden

dioxinen en furanen

1 x per 6 maanden

aantoonbaar:

 • emissies in de lucht altijd minder dan 50% van emissiegrenswaarde
 • afval is ongevaarlijk, niet recycleerbaar en geen overschrijding emissie-eis door:

- kwaliteit afval
- monitoring

- 1 x per 2 jaar

1: "geen" betekent dat er geen voorwaarden verbonden zijn voor het afwijken van de meetfrequentie