LowNOx-brander crematorium

Vraag

Hoe kan ik beoordelen of in een crematorium een LowNOx-brander is geïnstalleerd?

Antwoord

Er is geen eenduidige definitie van een LowNOx-brander. Iedere fabrikant heeft zijn eigen definitie. Fabrikanten kennen soms ook het begrip ultra-LowNOx-brander.

De eis voor het toepassen van LowNOx-branders staat al jaren in de regelgeving. Uit de toelichting op de regelgeving bleek dat het om een brander met een QA-LowNox label ging. Deze typekeuringsregeling, die niet meer bestaat, ging over branders in ketels. Dit type branders wijkt af van die in crematoria. Er bestaan dan ook geen QA-LowNOx branders voor crematoria. De typekeuringsregeling geeft wel een handvat voor het beoogde NOx-emissieniveau.

In artikel 4 van de typekeuringsregeling stond het volgende:

  1. Bij een keuring als bedoeld in artikel 3, onderdeel a, wordt goedkeuring verleend wanneer voor een type brander de in het tweede lid
    genoemde waarden, die worden berekend op basis van NOx-uitworpnormen in mg/m3 bij 3% zuurstof, niet worden overschreden.
  2. De in het eerste lid bedoelde waarden bedragen:
    a. voor atmosferische branders en luchtverwarmers 157 als gemiddelde waarde en 210 als ten hoogste toegelaten waarde
    b. voor ventilatorbranders 105 als gemiddelde waarde en 140 als ten hoogste toegelaten waarde
    c. voor volledig voorgemengde atmosferische branders en ventilatorbranders, in afwijking van de onderdelen a en b, 70 als gemiddelde waarde en 90 als ten hoogste toegelaten waarde

De gemiddelde waarde is de gewogen gemiddelde NOx-concentratie bij verschillende belastingen. De belastingen zijn afhankelijk van de toepassing. De genoemde eisen stammen uit 1995 en zijn technisch ook zeker haalbaar voor branders in crematoria. Sterker nog, waarschijnlijk voldoen veel geïnstalleerde branders hier al aan of kunnen na aanpassing voldoen.