Is een nieuwe meting nodig als er een meetrapport beschikbaar is?

Vraag

Van een bestaande ketel is een meetrapport uit het verleden beschikbaar. Moet er volgens het Activiteitenbesluit nogmaals een meting worden gedaan?

Antwoord

Nee, volgens de Activiteitenregeling art 3.7b 2e lid mogen metingen ook worden uitgevoerd voorafgaand aan het van toepassing worden van een emissie-eis. Met het beschikbare rapport moet wel aangetoond kunnen worden dat aan de nieuwe eis wordt voldaan.