Mag het bevoegd gezag strengere eisen opstellen bij een IPPC-stookinstallatie?

Vraag

Als er sprake is van een installatie vallend onder de werkingsfeer van paragraaf 3.2.1 van het Activiteitenbesluit en het IPPC, mag het bevoegd gezag dan strengere emissie-eisen opleggen?

Antwoord

Ja, dat mag. IPPC-inrichtingen moeten ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken toepassen. De BBT-afweging moet worden gemaakt.

Voldoet de IPPC-installatie niet aan BBT? Dan moet in de vergunning voor stookinstallaties behorend bij deze inrichting een scherpere emissiegrenswaarde worden voorgeschreven. Dit volgt uit de Wabo, artikel 2.22, lid 5. Overigens zijn de emissiegrenswaarden uit paragraaf 3.2.1 gebaseerd op BBT.