Afleiden van een MTR of MKN

Het maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR) is de concentratie van een stof in water, sediment, bodem of lucht waar beneden geen negatief effect is te verwachten. Voor oppervlaktewater worden er tegenwoordig geen MTR-waarden meer afgeleid. Hiervoor wordt de term milieukwaliteitsnorm (MKN) gebruikt.

Wat kan de vergunningverlener doen als er nog geen vastgestelde MTR of MKN-waarde is?

Voor veel ZZS is nog geen vastgesteld MTR of MKN beschikbaar. Het is wel belangrijk dat de vergunningverlener bij de beoordeling van een aanvraag ook de effecten van de ZZS op de leefomgeving meeweegt. Om daarvoor een inschatting te kunnen maken kan het bevoegd gezag een indicatief MTR of MKN opvragen bij het RIVM.

In de Activiteitenregeling staat in bijlage 14 de procedure voor het afleiden van een MTR schematisch weergegeven. De volledige procedure en details over de methodiek zijn te vinden op de website van RIVM. Het afleiden van een indicatief MTR of MKN gaat via een versnelde procedure. Toetsing aan het indicatieve MTR of MKN kan aanleiding zijn om een gedegen normafleidingstraject in te zetten.

Het indienen van aanvragen is mogelijk via de Helpdesk van de website Risico’s van Stoffen . Het RIVM legt de aanvraag voor aan het ministerie van IenW. Het ministerie beslist of tot uitvoering wordt overgegaan en of de afgeleide MTR of MKN waarde wordt vastgesteld. Na vaststelling door het ministerie zijn de MTR of MKN-waarden te vinden op de website van RIVM.

Het zoeksysteem voor stoffen op de website van RIVM geeft onder andere aan of er een MTR is voor die stof. Ook een indicatieve MTR staat in dit overzicht.