Afleiden van een MTR of MKN

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. Kenniscentrum InfoMil is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO-website voor actuele informatie over het Afleiden maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR) en milieukwaliteitsnorm (MKN).

Het maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR) is de concentratie van een stof in water, sediment, bodem of lucht waar beneden geen negatief effect is te verwachten. Voor oppervlaktewater worden er tegenwoordig geen MTR-waarden meer afgeleid. Hiervoor wordt de term milieukwaliteitsnorm (MKN) gebruikt.

Wat kan de vergunningverlener doen als er nog geen vastgestelde MTR of MKN-waarde is?

Voor veel Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) is nog geen vastgesteld MTR of MKN beschikbaar. Het is wel belangrijk dat de vergunningverlener bij de beoordeling van een aanvraag ook de effecten van de ZZS op de leefomgeving meeweegt. Om daarvoor een inschatting te kunnen maken kan het bevoegd gezag een indicatief MTR of MKN opvragen bij het RIVM. De handleiding indicatieve milieurisicogrenzen van het RIVM geeft weer hoe een indicatieve MTR of MKN wordt bepaald.

Aanvraag indienen voor vaststellen MTR

Het indienen van een aanvraag voor het vaststellen van een (indicatieve) MTR kan via de Helpdesk van de website Risico’s van Stoffen. Het RIVM legt de aanvraag voor aan het ministerie van IenW. Het ministerie beslist of uitvoering volgt en of de afgeleide MTR of MKN waarde wordt vastgesteld. Na vaststelling door het ministerie zijn de MTR of MKN-waarden te vinden op de website van RIVM. Het zoeksysteem voor stoffen op de website van RIVM geeft onder andere aan of er een MTR is voor een stof. Ook een indicatieve MTR staat in dit overzicht.