Aanpassing lijst potentiële ZZS november 2019

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft de lijst met potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) bijgewerkt en gepubliceerd. Vergunningverleners kunnen bedrijven die deze stoffen uitstoten aanspreken op het voorzorgbeginsel.

Er staan nu 358 stoffen op de lijst met potentieel zeer zorgwekkende stoffen. Van deze stoffen is nog niet zeker of ze ZZS zijn. Zodra meer gegevens over deze stoffen beschikbaar zijn, is vast te stellen of ze als ZZS zijn aan te merken.

Sinds de vorige update (april 2019) zijn 47 stoffen aan de lijst toegevoegd en 12 van de lijst verwijderd. Stoffen zijn van de lijst verwijderd omdat:

  • als ZZS zijn aangemerkt
  • de zorg bij nader inzien niet kan worden onderbouwd.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de site van het RIVM.