Succesvolle samenwerking aanpak ZZS

Sinds 1 juli 2016 zijn de volgende twee documenten een aangewezen BBT-document in de Regeling omgevingsrecht: de Algemene BeoordelingsMethodiek 2016 (ABM) en het Handboek immissietoets 2016. Dit betekent dat vanaf dit moment vergunningverleners deze twee documenten moeten betrekken bij het opstellen van de vergunning. De documenten zijn in samenwerking met bedrijfsleven, waterschappen en de omgevingsdienst is opgesteld. Op 1 juli is het succes van deze samenwerking gevierd.

Aanleiding

De herziening van de twee BBT-documenten was nodig met het oog op de beleidsdoelstelling voor zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). ZZS zijn geclassificeerd als de meest gevaarlijke stoffen voor mens en milieu die met voorrang aangepakt moeten worden. Het streven is om ZZS uit de leefomgeving te weren.

De aanpak van ZZS is een combinatie van bronaanpak, minimalisatie van de restlozing en continue verbetering. Dit komt terug als drie toetsstappen in de twee BBT-documenten: bronaanpak, minimalisatie en immissietoets. De eerste twee stappen zijn beschreven in de ABM. De laatste stap is onderdeel van het Handboek Immissietoets. Beide documenten zijn daarmee onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Bij de herziening is daarnaast aandacht besteed aan actualisering van terminologie en verwijzingen naar de relevante recentere wet- en regelgeving. Ook de wijze waarop volgens staand beleid bij het verlenen van een watervergunning rekening gehouden moet worden met benedenstroomse beschermde gebieden en functies, zoals drinkwater inname, is verhelderd.

Nieuwe webpagina over ZZS

Op de InfoMil website staat nu een nieuwe pagina over zeer zorgwekkende stoffen. Deze pagina geeft informatie over regelgeving voor emissies van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) die kunnen vrijkomen bij bedrijfsmatige activiteiten. Zo geeft deze pagina een overzicht voor de ZZS-regelgeving voor zowel lucht als water.

In het waterdeel staat ook de uitleg hoe initiatiefnemers en bevoegd gezag de twee BBT documenten moeten gebruiken.

Aangewezen BBT-documenten

De ABM 2016 en het Handboek immissietoets 2016 zijn sinds 1 juli 2016 aangewezen als best beschikbare technieken documenten in de bijlage van de Regeling omgevingsrecht. Dit betekent dat vanaf dit moment vergunningverleners deze twee documenten moeten betrekken bij het opstellen van de vergunning.

Feestmoment

Vele partijen hebben samengewerkt om de ABM en het Handboek immissietoets tot een leesbaar en praktisch instrument te maken. Bedrijfsleven, waterschappen en de omgevingsdienst hebben actief meegedacht en een bijdrage geleverd. Het resultaat zal stapsgewijs leiden tot het weren en verminderen van zeer zorgwekkende stoffen in de Leefomgeving. Dit succes heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu vandaag gevierd met de betrokken partijen.

FEESTMOMENT