Checklist rapportage vermijdings- en reductieprogramma

Het bedrijf en het bevoegd gezag kunnen de checklist rapportage vermijdings- en reductieprogramma gebruiken om te controleren of dit compleet is.

Productieproces, emissiesituatie en status vermijdings- en reductieprogramma

Checklist emissiesituatie

Invoer

Resultaat

Emissiebronnen in het productieproces

 • Gegevens: stoffenlijsten, kennis processen, vergunning (als dit van belang is)
 • Lijst met Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) die het bedrijf uitstoot
 • Processchema met emissiebronnen: punt en diffuus, water en lucht

De emissiesituatie: situatie van nu en trendmatig

 • Gegevens: vergunde emissies, werkelijke emissies, jaarvrachten en doorzetten
 • Methode: meting of berekening
 • Overzicht ZZS-emissies in Excel / module.
 • Trend ZZS-emissies (5-jaar)
 • Beschrijving hoe het bedrijf de emissies bepaalt heeft

Status van het al lopende vermijdings- en reductieprogramma

 • Vorige vermijdings- en reductieprogramma
 • Andere (research and development) acties
 • Beschrijving doel, resultaten en uitvoeren maatregelen
 • Beschrijf milieu-impact op emissies

Onderzoek bronaanpak: substitutie en/of procesaanpassingen

Checklist onderzoek bronaanpak

Invoer

Resultaat

Beschrijf de functie van de te vervangen ZZS

 • Gegevens: functie, gebruik, procescondities, keten
 • Lijst met functie en gebruik van ZZS (binnen de hele keten)
 • Eisen en voorwaarden voor bronaanpak

Inventarisatie mogelijke bronaanpakken

 • Processchema emissiebronnen
 • Eisen en voorwaarden bronaanpak
 • Lijst met bronaanpakken
 • Lijst met bekeken informatiebronnen en personen die advies gegeven hebben  binnen de keten
 • Onderzoeksvragen als het bedrijf geen bronaanpakken heeft gevonden

Evalueer de bronaanpakken op technische haalbaarheid, afwenteling, kosteneffectiviteit en bedrijfszekerheid / validatie.

Technische haalbaarheid

 • Eisen en voorwaarden functie bronaanpak
 • Methode: gebruikte voorwaarden en aannames

Technische haalbaarheid

 • Afweging technische haalbaarheid
 • Voor zover nodig: onderzoeksvragen extra haalbaarheidsanalyse

Afwenteling: milieu-impact en risicobeoordeling

 • Gegevens milieu-impact: verplaatsing naar milieucompartiment of in keten, milieu-impact
 • Gegevens risicobeoordeling: toxicologische gegevens, blootstellingsscenario’s, moleculaire structuur, andere risico’s
 • Methode: gebruikte voorwaarden, aannames, eisen, indicatoren, methoden, modellen

Afwenteling: milieu-impact en risicobeoordeling

 • Afweging vermindering algehele risico’s voor mens en milieu
 • Vergelijking milieu-impact alternatief en huidige ZZS
 • Vergelijking (toxicologisch) risico alternatief en huidige ZZS
 • Voor zover nodig: onderzoeksvragen extra impact- of risicobeoordeling

Kosteneffectiviteit

 • Methode: gebruikte methode, eisen, voorwaarden en aannames

Kosteneffectiviteit

 • Afweging kosteneffectiviteit.
 • Kosten per vermeden kg ZZS-emissie
 • Voor zover nodig: onderzoeksvragen extra kostenbatenanalyse
 • Bedrijfszekerheid en validatie.
 • Methode: gebruikte voorwaarden, eisen en aannames

Bedrijfszekerheid en validatie

 • Afweging bedrijfszekerheid en validatie
 • Voor zover nodig: onderzoeksvragen haalbaarheidsanalyse

Conclusies onderzoek bronaanpak

 • Uitgevoerde evaluatie
 • Methode: gebruikte voorwaarden, eisen en aannames
 • Overzicht met haalbaarheid en bruikbaarheid bronaanpakken
 • Voor zover nodig: onderzoeksvragen verder onderzoek

Onderzoek reductiemethoden: reinigingstechnieken en/of aanpassingen bedrijfsvoering

Checklist onderzoek reductiemethoden

Invoer

Resultaat

Inventarisatie mogelijke reductiemethoden

Processchema emissiebronnen

 • Lijst met reductiemethoden.
 • Lijst met bekeken informatiebronnen en personen die advies gegeven hebben  binnen de keten
 • Onderzoeksvragen als het bedrijf geen reductiemethoden heeft gevonden

Evalueer de reductiemethoden op technische haalbaarheid, afwenteling, kosteneffectiviteit en bedrijfszekerheid / validatie

Technische haalbaarheid

 • Rendement van de techniek
 • Methode: gebruikte voorwaarden, eisen en aannames

Technische haalbaarheid

 • Afweging technische haalbaarheid
 • Voor zover nodig: onderzoeksvragen extra haalbaarheidsanalyse

Afwenteling: milieu-impact en risicobeoordeling

 • Gegevens milieu-impact: verplaatsing naar milieucompartiment of in keten, milieu-impact
 • Gegevens risicobeoordeling: blootstellingsscenario’s,  andere risico’s
 • Methode: gebruikte voorwaarden, eisen en aannames, indicatoren, methoden, modellen

Afwenteling: milieu-impact en risicobeoordeling

 • Afweging kleiner maken van alle risico’s voor mens en milieu
 • Vergelijking milieu-impact alternatief en huidige methode
 • Vergelijking risico alternatief en huidige methode
 • voor zover nodig: onderzoeksvragen extra impact- of risicobeoordeling

Kosteneffectiviteit

 • Methode: gebruikte methode, voorwaarden, eisen en aannames

Kosteneffectiviteit

 • Afweging kosteneffectiviteit.
 • Kosten per vermeden kg ZZS-emissie.
 • Voor zover nodig: onderzoeksvragen extra kostenbatenanalyse

Bedrijfszekerheid en validatie

 • Methode: gebruikte voorwaarden, eisen en aannames

Bedrijfszekerheid en validatie

 • Afweging bedrijfszekerheid en validatie
 • voor zover nodig: onderzoeksvragen haalbaarheidsanalyse

Conclusies onderzoek reductiemethoden

 • Uitgevoerde evaluatie
 • Methode: gebruikte voorwaarden, eisen en aannames
 • Overzicht met haalbaarheid en bruikbaarheid reductiemethoden
 • Voor zover nodig: onderzoeksvragen verder onderzoek

Immissietoets

Checklist immissietoets

Invoer

Resultaat

Immissietoets
 • Gegevens: emissies
 • Methode: gebruikt hulpmiddel, voorwaarden, eisen en aannames
 • Uitkomsten immissietoets
 • Bepaling en toetsing MTR en/of MKN

Conclusie en plan met maatregelen

Checklist conclusie en plan met maatregelen

Invoer

Resultaat

Plan met maatregelen
 • Uitgevoerde evaluaties
 • Overzicht(stabel) met vermijdings- en reductiemaatregelen in de volgorde van hoe belangrijk de maatregelen zijn
 • Afweging veelbelovende maatregelen
 • Overzicht van acties die nodig zijn voor het uitvoeren van de bronaanpakken
 • Plan met maatregelen: gekozen maatregelen, acties die nodig zijn, doelen en tijdsplanning
 • Voor zover nodig: onderzoeksplan verder onderzoek