Emissiesituatie

Het bedrijf geeft aan welke zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) emissies er zijn en via welke bronnen de uitstoot gaat. Hierbij kijkt het bedrijf ook terug naar het vorige vermijdings- en reductieprogramma en mogelijke lopende acties.

Aanpak in kaart brengen emissiesituatie

Doel: het in kaart brengen van alle ZZS-emissiebronnen en de omvang van de emissies.

Gewenst resultaat: geef een overzicht van:

  • alle emissiebronnen in het proces (in een processchema)
  • werkelijke en vergunde emissies, jaarvrachten en doorzetten van alle ZZS en hun bijdrage aan de totale emissie
  • de trend in de ZZS-emissies van de afgelopen vijf jaren

Uitwerken: Geef de emissiebronnen in het productieproces aan. Gebruik het Excel bestand Uitvraagtabel ZZS en pZZS (xlsm, 468 kB) voor het weergeven van de emissiesituatie van dit moment en de afgelopen vijf jaar. Geef ook aan wat de status is van het al lopende vermijdings- en reductieprogramma.

Emissiebronnen in het productieproces

Breng eerst alle ZZS in kaart. Mogelijk zijn er nieuwe ZZS bijgekomen sinds de eerdere situatie. Dit kan doordat er nieuwe stoffen op de ZZS-lijst staan. Of er zijn nieuwe inzichten van de gevaarseigenschappen door zelfclassificatie, zie hiervoor de C&L-inventory van ECHA. De verantwoordelijkheid voor het bepalen van de ZZS-status van een stof ligt bij het bedrijf.

Maak helder welke emissiebronnen er zijn binnen het (productie)proces in een processchema. Het doel van het processchema is verduidelijking. In het schema staan de punt- en diffuse bronnen van de uitstoot naar lucht en water. Geef ook aan welke ZZS in afval(water)stromen buiten de locatie lozen. Dit is van belang voor het bepalen van afwenteleffecten.

Het is niet altijd nodig om elke kleine emissie apart te noemen. Kleppen en afsluiters kunnen als één diffuse emissie worden beschreven.

Zit er al een processchema in de bestaande vergunning, dan is een verwijzen mogelijk.

Emissiesituatie: huidig en trendmatig

Gebruik het Excel bestand Uitvraagtabel ZZS en pZZS ook voor het invullen van de emissiesituatie van dit moment. Geef daarbij ook een trendmatig overzicht van de werkelijk geëmitteerde ZZS van de afgelopen vijf jaar. Geef daarbij ook aan hoe de emissies zijn bepaald (gemeten en/of berekend).

Status van het al lopende vermijdings- en reductieprogramma

Verwijs hier naar het vermijdings- en reductieprogramma van 5 jaar geleden en/of lopende acties. Dit kunnen ook acties zijn die niet in het vermijdings- en reductieprogramma staan. Geef op hoofdlijnen de status van het lopende vermijdings- en reductieprogramma aan. Beschrijf het doel en de resultaten en beschrijf voor zover van belang ook de uitvoering van de maatregelen.

Voeg in de bijlage relevante stukken toe. Beschrijf eventueel de behaalde doelen en geplande resultaten in een tijdlijn. Geef ook het effect aan dat het lopende vermijdings- en reductieprogramma heeft gehad op de reductie van de ZZS-emissies naar de leefomgeving. Licht dit toe aan de hand van de trendgegevens.