Prioritering en plan van aanpak

Het bedrijf stelt een plan van aanpak op en stemt dit af met het bevoegd gezag.

Aanpak opstellen maatregelen

Doel: het motiveren welke genoemde maatregelen voorrang krijgen en het opstellen van een plan van aanpak. In dit plan beschrijft het bedrijf de acties, doelen en de tijdsplanning van de maatregelen die het belangrijkst zijn.

Gewenst resultaat: onderbouw welke maatregelen voorrang krijgen en wat de meest veelbelovende bronaanpakken en reductiemaatregelen zijn. Geef aan welke acties nodig zijn voor het uitvoeren van deze bronaanpakken. Beschrijf dit in een plan van aanpak. Dit plan kan verschillende maatregelen bevatten, variërend van kleine acties, maatregelen op het gebied van bedrijfsvoering tot research and development onderzoeken. Dit kunnen onderzoeken zijn in samenwerking met partners. Ook bevat het plan de uitvoering van deze acties. 

Uitwerken: de uitwerking van de 2 onderdelen staat hieronder.

Prioritering maatregelen

Het bedrijf maakt een overzicht met een prioritering van de bronaanpakken en reductiemethoden. Dit kan in een tabelvorm. Het bedrijf onderbouwt welke maatregelen voorrang krijgen en welke niet. Hierbij besteedt het bedrijf speciale aandacht aan de integrale afweging om afwenteling naar andere  milieucompartimenten te voorkomen. Het uitgangspunt van het ZZS beleid is dat bronaanpak voor reductiemethoden gaat.

Binnen de reductiemethoden hebben procesgerichte maatregelen de voorkeur boven nageschakelde technieken. Een procesgerichte maatregel leidt vaak tot een duurzamere vermindering van emissies, ook voor andere compartimenten.

Bepaal welke acties nodig zijn om de maatregelen uit te voeren. Het kan zijn dat het onderzoek geen mogelijke maatregelen heeft opgeleverd. Of misschien zijn er nog te veel onzekerheden in de uitvoeren van de maatregelen. Het bedrijf bepaalt in dat geval onderzoeksvragen voor een verder onderzoek. Dit kan een research and development programma zijn.

Beschrijf zo nodig de raakvlakken met een al lopend vermijdings- en reductieprogramma of research and development onderzoek.

Plan van aanpak

Beschrijf een voorstel voor een plan van aanpak. Onderdelen hiervan zijn:

  • Gekozen maatregelen
  • Benodigde acties
  • Doelen
  • Tijdsplanning

Helder moet zijn hoe het geheel van maatregelen tot een vermijding en/of reductie van de ZZS-emissies leidt (milieu-impact). Als dat mogelijk is, voegt het bedrijf het nieuwe plan van aanpak samen met een al lopend plan van aanpak.

Op basis van deze evaluatie spreekt het bedrijf samen met het bevoegd gezag  een nieuw plan van aanpak af. Het bedrijf en het bevoegd gezag kunnen de checklist rapportage vermijdings- en reductieprogramma gebruiken om te controleren of het vermijdings- en reductieprogramma compleet is.