Kosten stankbeleid

Er is bij het opstellen van de Herziene Nota Stankbeleid al een inventarisatie gemaakt van bepaalde bedrijfseffecten, waaronder de investeringskosten. Het stankbeleid is op de hierboven genoemde onderdelen veranderd ten opzichte van de Herziene Nota. Dit heeft ook consequenties voor de bedrijfseffecten. Daarom zal bij die branches waarvoor bedrijfstakstudies beschikbaar zijn of momenteel worden uitgevoerd, de zogenaamde bedrijfseffectentoets (BET) en de milieutoets en uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets een onderdeel van die studies zijn. Dit betekent dat onder andere kosten en baten, zowel economische als in termen van milieurendement, meegewogen worden bij de vaststelling van de standaardmaatregelenpakketten per branche. Het aantal inrichtingen dat door de bedrijfstakstudies wordt omvat, beslaat naar schatting ruim 80% van het totaal aantal geurveroorzakende bedrijven. Op basis van de hieruit voortkomende en eventueel nadere gegevens zal een totaalinschatting van de bedrijfseffecten voor de gehele bedrijvensector worden gemaakt.

Hiervoor is het belangrijk dat de branchestudies op korte termijn zijn afgerond. Met de branches, IPO en VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) zijn hierover en over de wijze waarop dit zal gebeuren afspraken gemaakt: op 1 januari 1996, zo mogelijk eerder zullen alle branchestudies waaronder de bijbehorende maatregelen zijn afgerond.