Ruimtelijke Ordening

Het stappenplan beschrijft de stappen die nodig zijn om rekening te houden met geur in ruimtelijke ordeningsplannen. Het doel is bewustwording bij planologen, stedenbouwkundigen, ruimtelijke ordeningsjuristen, vergunningverleners en bedrijven. Geur is een aspect dat ze mee moeten wegen bij nieuwbouwplannen.

Het is van toepassing op nieuwbouwplannen van geurgevoelige objecten nabij bedrijven. Het aspect geur is in deze situaties vaak onderbelicht. Het geldt niet voor nieuwbouwplannen van bedrijven. Bij nieuwbouwplannen voor bedrijven, moet het bedrijf voldoen aan de geldende voorschriften. Deze kunnen staan in het Activiteitenbesluit, een maatwerkbesluit of een vergunning. Hierin is al aandacht voor het aspect geur. Meer informatie over het ontwikkelen van een nieuw industrieterrein nabij een bestaande woonwijk staat in de webpagina 'Geur bedrijven' onder "Omgevingsthema's" van het Onderdeel 'Ruimte".

De afwegingscriteria voor wat aanvaardbaar is, zijn gelijk aan die in artikel 2.7a lid 3 van het Activiteitenbesluit. Wel kunnen deze voor een ruimtelijk plan tot andere conclusies leiden.

In een aantal bijzondere gevallen is tijdelijk afwijking van de normen en het aanvaardbaar geurhinderniveau mogelijk. Dit is het geval bij speciaal aangewezen projecten in het kader van de Crisis- en Herstelwet. Daarnaast kan dit onder een aantal voorwaarden op basis van de Interimwet stad-en-milieubenadering. De handleiding geur gaat niet in op deze uitzonderingssituaties.

stappenplan RO 5.3 Toelichting op het stappenplan 5.3 Toelichting op het stappenplan 5.3 Toelichting op het stappenplan 5.3 Toelichting op het stappenplan 5.3 Toelichting op het stappenplan Onderzoek mogelijke oplossingen Goed woon- en leefklimaat Plan en plantoelichting Goed woon- en leefklimaat