Geursituatie

(Bestemmings)plan voor nieuwe geurgevoelige objecten

Het bevoegd gezag moet geur meewegen bij het opstellen van een nieuw bestemmingsplan. Deze verplichting geldt ook bij een ruimtelijke onderbouwing van een omgevingsvergunning voor geurgevoelige objecten (zoals woningen). Maak daarom een beoordeling van een ruimtelijk plan op geurhinder van bedrijven (en andersom). Hierbij zijn de volgende vragen van belang:

  • Is ter plaatse van de nieuwe ontwikkeling garantie op een goed woon- en verblijfsklimaat? (belang geurgevoelig object)
  • Schaadt het plan niet iemand onevenredig in zijn belangen? (belangen bedrijf en omgeving)

Breng de geursituatie in kaart om deze vragen te kunnen beantwoorden.

Informatie verzameling geursituatie

Verzamel de beschikbare informatie over de geurinvloed van omliggende bedrijven op het plangebied. Ga na welke geurrelevante activiteiten er zijn in en nabij het plangebied. Raadpleeg hiervoor de volgende informatiebronnen:

Gebruik de beschikbare informatie om de gewenste afstand tot het plangebied te bepalen. Is de beschikbare informatie over de geurinvloed van omliggende bedrijven onvoldoende, dan kan een geuronderzoek zinvol zijn. Voer het geuronderzoek uit volgens de richtlijnen in de NTA 9065 Meten en rekenen geur. In sommige gebieden komen meerdere geurbronnen voor waardoor sprake is van cumulatie van geur.

Het bevoegd gezag gaat na wat de planologische ruimte is, wat de milieuruimte is en of er uitbreidingsplannen zijn.

Planologische ruimte

De VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' geeft per type bedrijven (indicatieve) afstanden tot gevoelige objecten. Hou in ieder geval deze afstanden aan voor de in die publicatie genoemde milieuaspecten.

In het bestemmingsplan staat:

  • Welke percelen de bestemming 'Bedrijf' of 'Agrarisch' hebben
  • Wat op die percelen de grenzen van het bouwblok zijn
  • Welke categorieën van bedrijven zich op dat perceel mogen vestigen

Het bestemmingsplan kan op twee manieren de fysieke ruimte vastleggen die een bedrijf krijgt:

  • via een ruime en globale bestemming (bouwblok), of
  • via een 'smalle' maatbestemming

Meer informatie staat in 'geur bedrijven' uit de Handleiding Ruimtelijke Ordening en Milieu.

In het algemeen is de bestemming in het vigerende bestemmingsplan afgestemd op:

De afstand voor geur uit het vigerende bestemmingsplan is de planologisch ruimte van het bedrijf voor geur.

Milieuruimte

De milieuruimte is de milieugebruiksruimte van bedrijven die staat in voorschriften. Deze voorschriften kunnen staan in het Activiteitenbesluit, in maatwerkbesluiten en in vergunningen. Hierin staat wat het bevoegd gezag als aanvaardbaar hinderniveau beschouwt. Het bevoegd gezag heeft hiervoor het stappenplan voor maatwerk: bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau doorlopen.

Sommige gemeenten en provincies hebben zogenaamde ‘geursignaleringskaarten' gemaakt. Hierop staat voor meerdere bedrijven de ruimte voor geur met contouren op een plattegrond. Maar het Activiteitenbesluit, de maatwerkbesluiten en de vergunningen gaan altijd voor. Dit zijn namelijk de geldende juridische documenten. Bovendien zijn deze documenten actueel.

Geurcontour bedrijf verplicht meewegen (RvS 200604926/1)

Bij het bouwen van geurgevoelige objecten moet de planontwikkelaar rekening houden met de geurcontouren van bedrijven. Het bouwen van nieuwe geurgevoelige objecten binnen de geurcontour van een bestaand bedrijf is niet zonder meer toegestaan. Dit is de strekking van een Raad van State-uitspraak over een goed woon- en leefklimaat (RvS 200604926/1, 24 oktober 2007, paragraaf 5.3.).

Het plangebied lag grotendeels in de geurcontour zoals vastgelegd in de vergunning van het bedrijf. De afstand was ongeveer 1.500 meter gebaseerd op een beschermingsniveau van 1,9 ge/m³ als 98-percentiel. Voor het plangebied was ten onrechte alleen uitgegaan van de richtafstand uit de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)-publicatie. Namelijk milieucategorie V met een indicatieve afstand van 700 m. De Raad van State oordeelde dat meeweging van de geurcontour uit de vergunning van het bedrijf moest.

Uitbreidingsplannen?

Mogelijk beperkt de nieuwe ontwikkeling een bestaand bedrijf in zijn uitbreidingsmogelijkheid. Dit kan de belangen van het bedrijf schaden.

Maak de geurcontour behorend bij de uitbreidingsplannen inzichtelijk als:

  • het bedrijf vrij concrete uitbreidingsplannen heeft
  • het bedrijf die plannen ook kenbaar heeft gemaakt

Houd met deze geurcontour rekening bij het ontwikkelen van geurgevoelige objecten zoals woningen. De toelichting bij het plan bevat een motivatie met daarin de belangenafweging die heeft plaatsgevonden.


Handreiking RO en Milieu: geur bedrijven

Kijk voor het ontwikkelen van een nieuw industrieterrein nabij een bestaande woonwijk in hoofdstuk 'geur bedrijven' uit de Handreiking Ruimtelijke Ordening en Milieu.