Plan en plantoelichting

Vastleggen afstand in plan; in alle gevallen: verantwoording in de plantoelichting

Het bevoegd gezag kan positief besluit over het plan, wanneer:

Het bevoegd gezag moet in de toelichting van een (bestemmings-)plan of ruimtelijke onderbouwing inzichtelijk maken:

  • Waar de van belang zijnde geurcontouren liggen.
  • Hoe het bevoegd gezag hier rekening mee heeft gehouden.

Dit geldt voor contouren op basis van het bestemmingsplan (planologische ruimte) en de milieuruimte. Hou hierbij rekening met concrete uitbreidingsplannen. Leg de minimale afstand van het geurgevoelige object ten opzichte van geurrelevante bedrijven vast in het plan. Motiveer hier ook hoe de belangenafweging heeft plaatsgevonden.

Goed woon- en leefklimaat op termijn gegarandeerd

In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat op termijn wel een oplossing mogelijk is. Deze oplossing zorgt dan op termijn voor een goed woon- en leefklimaat. Het plan is in dat geval wel mogelijk.

De plantoelichting onderbouwt de gemaakte afweging. Ook bevat de plantoelichting de termijn waarop wel garantie is op een goed woon- en leefklimaat. Neem in dat geval in het bestemmingsplan een voorwaardelijke bestemming op. Regel hierin dat realisatie van de bestemming pas mag plaatsvinden als er geen belemmeringen voor geur meer zijn. Ook is het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid of uit te werken bestemming een mogelijkheid. Meer informatie staat ook op de webpagina 'geur bedrijven' van Handreiking Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Geen goed woon- en leefklimaat

Er is geen garantie op een goed woon- en leefklimaat wanneer het bevoegd gezag de geurhinder als onaanvaardbaar beoordeelt. De realisatie van de geurgevoelige projecten is dan niet mogelijk.

Voor het maken van een uitzondering moeten zeer zwaarwegende belangen aan de orde zijn. Dit zal om zeer bijzondere gevallen gaan, waar het bevoegd gezag alle belangen moet afwegen. Mogelijk kan het bevoegd gezag bijvoorbeeld de maatschappelijke functie van een nieuwbouwplan als zwaarwegend belang aanmerken. Wel moet het bevoegd gezag dan goed onderbouwen geen enkele andere plek een optie is voor het nieuwbouwplan. Deze motivatie komt in de plantoelichting.