Bescherming bedrijfswoningen tegen omgevingsaspecten

Bij de realisatie van bedrijfswoningen nabij bedrijven of bedrijven nabij bedrijfswoningen moet beoordeeld worden of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

Goede ruimtelijke ordening

VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)-brochure

De Handreiking Bedrijven en Milieuzonering (VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), 2009) is hierbij een handig hulpmiddel. Voor de aspecten geluid, geur, stof en externe veiligheid zijn per type bedrijf richtafstanden bepaald. Woningen zijn hierbij een milieugevoelige functie.

In de VNG-brochure staat dat de richtafstandenlijsten niet zonder meer worden toegepast als gevoelige functies óp een bedrijventerrein voorkomen. Het gaat hier om historisch gegroeide situaties waar burgerwoningen (verspreid of gegroepeerd) zijn vermengd met milieubelastende bedrijvigheid.

Het gaat ook om gevoelige functies die bewust op een bedrijventerrein of industrieterrein zijn gesitueerd, zoals bedrijfswoningen of een kinderdagverblijf. Deze situaties vallen buiten de kaders van de richtafstandenlijsten. Dat neemt niet weg dat de in de VNG-brochure opgenomen richtafstanden een indicatie kunnen vormen voor de aanvaardbaarheid van bedrijfswoningen.

Activiteitenbesluit

Ook kan aangesloten worden bij de milieuregelgeving. Dienst- of bedrijfswoningen die niet tot de eigen inrichting behoren zijn woningen van derden. Deze dienst- of bedrijfswoning is voor andere inrichtingen dan de eigen inrichting een gevoelige functie en wordt dus beschermd.

De meeste bedrijfsactiviteiten vallen onder het Activiteitenbesluit. De bedrijven moeten hieraan voldoen. Komt er een nieuwe bedrijfswoning bij bedrijven? Beoordeel dan of de bedrijven (van derden) nog aan het activiteitenbesluit kunnen voldoen. Is dit het geval? Dan worden deze niet onevenredig belemmerd.

Beperkte bescherming milieu

Er wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen bedrijfswoningen bij het eigen bedrijf (behorende tot de inrichting) en bedrijfswoningen van derden. Voor de eerste categorie geldt vanuit het milieuspoor geen of beperkte bescherming, de tweede categorie wordt wel beschermd.

Dienst- of bedrijfswoningen die niet worden beschermd vanuit de milieuregelgeving zijn:

  • dienstwoningen behorende bij de eigen inrichting

Vanuit een goede ruimtelijke ordening moet er wel sprake zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.


Hoe werkt het onder de Omgevingswet?