Externe veiligheid en bedrijfswoningen

Een bedrijfswoning van derden (een ander bedrijf) is volgens het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) een beperkt kwetsbaar object. Een eigen bedrijfswoning, die onderdeel is van de Bevi-inrichting, is geen kwetsbaar object en wordt vanuit het milieuspoor niet beschermd.

De Nota van toelichting bij het Bevi stelt dat 'voor de beoordeling of een woning onderdeel uitmaakt van een inrichting de technische, organisatorische en functionele binding doorslaggevend is. Niet de juridische'.

Bij een bestemmingsplan of omgevingsvergunning afwijken moet er wel sprake zijn van een goede ruimtelijke ordening. Hieruit kan volgen dat de bedrijfswoning bij het eigen bedrijf toch niet wenselijk is.


Hoe werkt het onder de Omgevingswet?