Geluid en bedrijfswoningen

Voor geluid is een bedrijfswoning, net als een gewone woning, een geluidsgevoelige functie. Uitzondering hierop is de inrichting waar de bedrijfswoning bij hoort. Voor deze inrichting is de bedrijfswoning (in de milieuregelgeving) geen geluidgevoelige functie. Wel moet voldaan worden aan een goede ruimtelijke ordening.

Goede ruimtelijke ordening

Bij de realisatie van bedrijfswoningen nabij bedrijven of bedrijven nabij bedrijfswoningen moet beoordeeld worden of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Hierbij is de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)-brochure een handig hulpmiddel. Ook kan gebruik gemaakt worden van de milieuregelgeving.  Van belang is aan te tonen dat:

  • er een aanvaardbaar woon- en leefklimaat zal zijn en
  • bedrijven niet onevenredig belemmerd worden.

Meer informatie staat bij Bescherming bedrijfswoningen tegen omgevingsaspecten.

Wet geluidhinder

De Wet geluidhinder kent het begrip bedrijfswoning niet. Een bedrijfswoning, is net al een gewone woning dus een geluidgevoelig object. Bedrijven in de omgeving (behalve het eigen bedrijf) moeten rekening houden met deze bedrijfswoning. Dit geldt natuurlijk alleen voor bedrijfwoningen die in de geluidszone liggen.

Een (bedrijfs)woning op een gezoneerd industrieterrein is niet beschermd tegen geluid.

Beperkte bescherming milieu

Er wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen bedrijfswoningen bij het eigen bedrijf (behorende tot de inrichting) en bedrijfswoningen van derden. Voor de eerste categorie geldt vanuit de milieuregelgeving geen of beperkte bescherming, de tweede categorie wordt wel beschermd.

Dienst- of bedrijfswoningen die niet worden beschermd vanuit de milieuregelgeving zijn:

  • dienstwoningen behorende bij de eigen inrichting

Vanuit een goede ruimtelijke ordening moet er wel sprake zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.


Hoe werkt het onder de Omgevingswet?