Bedrijven algemeen en ruimtelijke planvorming

Nieuwe bedrijven of uitbreiding van bestaande bedrijven kunnen hinder geven voor de omgeving. Ze kunnen leiden tot geluidsoverlast, geurhinder of stofhinder of gevaar opleveren.

Zonering, afstand houden, is een belangrijk middel om te voorkomen dat er hinder ontstaat. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is de Handreiking bedrijven en milieuzonering van de VNG. (Vereniging Nederlandse Gemeenten)

Afhankelijk van de locatie kan er meer of minder hinder optreden. In een gemengd gebied past een bedrijf vaak beter dan in een rustige woonwijk. Een bedrijf is alleen mogelijk als in de omgeving sprake blijft van een prettige leefomgeving. Soms zijn daarvoor maatregelen nodig.

Hoe werkt het onder de Omgevingswet?

Ruimtelijke inpassing

Visie en beleid

In de structuurvisie van de gemeente en provinciaal en regionaal beleid staat vaak of er nog ruimte is voor nieuwe bedrijven. Vaak zijn hiervoor bedrijventerreinen beschikbaar.

Ook kunnen er gebieden zijn waar menging van verschillende functies gewenst is. Hier kan ook lichte bedrijvigheid mogelijk zijn.

Bestemmingsplantoets

bestemmingsplan

Of een bedrijf of uitbreiding daarvan past in het bestemmingsplan, kunt u zien op www.ruimtelijkeplannen.nl .

Wijziging bestemmingsplan of omgevingsvergunning afwijken

Past het bedrijf niet in het bestemmingsplan en past deze wel in het geldende beleid? Dan kan het bestemmingsplan gewijzigd worden of een omgevingsvergunning afwijken worden verleend. Voor kleine afwijkingen geldt vaak een kortere omgevingsvergunnings-procedure dan voor grotere afwijkingen.

Ruimtelijke onderbouwing

Bij een bestemmingswijziging hoort een ruimtelijke onderbouwing.  Hieruit moet blijken of het bedrijf goed is in te passen in de omgeving en er geen belemmeringen zijn. Hierbij zijn verschillende omgevingsaspecten van belang, zoals geluid, verkeer, luchtkwaliteit en externe veiligheid.

Meer informatie

Milieuzonering bedrijven

Er moet sprake zijn van een goede ruimtelijke ordening. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is de Handreiking bedrijven en milieuzonering van de VNG. (Vereniging Nederlandse Gemeenten)  Bij voldoende afstand tussen bedrijven en gevoelige functies, zoals wonen, wordt hinder voorkomen.

Specifieke bedrijven

Hier vindt u meer informatie over specifieke bedrijven en ruimtelijke planvoming.

Bedrijfswoning

bedrijfswoning 300x100

Voor informatie over bedrijfswoningen kunt u terecht op onderstaande pagina.