Ruimtelijke onderbouwing bedrijven

Bij een wijziging van een bestemmingsplan of omgevingsvergunning afwijken hoort een ruimtelijke onderbouwing.  Hieruit moet blijken of de (aanpassing van de) bedrijfsactiviteiten goed is in te passen in de omgeving en er geen belemmeringen zijn.  Er moet sprake zijn van een goede ruimtelijke ordening. Bij bedrijven zijn verschillende omgevingsaspecten van belang. In ieder geval geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid en natuur. Maar ook andere omgevingsaspecten kunnen relevant zijn.

Hoe werkt het onder de Omgevingswet?

Omgevingsaspecten

Ruimtelijke inpassing

De ontwikkeling moet goed ruimtelijk in te passen zijn op de locatie. Ruimtelijke inpassing is een breed begrip. Het gaat erom of een functie past op een locatie, qua afstand tot omgeving, groene inpassing, etc.

Milieuzonering bedrijven

Er moet sprake zijn van een goede ruimtelijke ordening. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is de Handreiking bedrijven en milieuzonering van de VNG. (Vereniging Nederlandse Gemeenten)  Bij voldoende afstand tussen bedrijven en gevoelige functies, zoals wonen, wordt hinder voorkomen.

Geluid

Een bedrijf kan effect hebben op de geluidbelasting op gevoelige functies, zoals woningen en maatschappelijke voorzieningen in de omgeving.

Luchtkwaliteit

De realisatie of wijziging van een bedrijf kan effect hebben op de luchtkwaliteit in de omgeving. Het gaat daarbij om uitstoot van fijnstof door het houden van dieren en verslechtering van luchtkwaliteit door extra verkeer.

Externe veiligheid

Bedrijven kunnen een risicobron zijn voor wat betreft externe veiligheid door opslag of verwerking van gevaarlijke stoffen. Dit is vooral belangrijk bij Bevi-inrichtingen.

Geur

Het wijzigen of uitbreiden van een bedrijf kan effect hebben op de geurhinder van geurgevoelige objecten in de omgeving, zoals woningen.

Verkeer en parkeren

Nieuwbouw van bedrijven leidt vaak tot extra verkeer. Goede bereikbaarheid en voldoende (vrachtwagen)parkeerplaatsen zijn belangrijk. Er mag geen probleem ontstaan met de verkeersafwikkeling.

Natuur

De realisatie of wijziging van een bedrijf of bedrijventerrein kan een negatief effect hebben op flora en fauna en de instandhouding van natuurgebieden. Dit kan het gevolg zijn van de uitstoot van bedrijven of de toename van stikstof door extra verkeer.

Milieueffectrapportage

Bij de realisatie of wijziging van bedrijven kan een milieueffect-rapportage (m.e.r.) of m.e.r.-beoordeling nodig zijn. Voor bedrijven zijn in het algemeen  geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, geur, natuur en verkeer belangrijke aspecten voor de m.e.r.(beoordeling).

Overige aspecten

Er kunnen ook andere aspecten van belang zijn, zoals archeologie, water en bodem.