Externe veiligheid en bedrijven

Bedrijven kunnen een risicobron zijn voor wat betreft externe veiligheid door opslag of verwerking van gevaarlijke stoffen. Dit is vooral belangrijk bij Bevi-inrichtingen.

Een incident of ongeval waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen, kan altijd gebeuren. Ondanks dat het bedrijf met gevaarlijke stoffen voldoet aan alle eisen. Dit kan gevaarlijk zijn voor de mensen die vlakbij het bedrijf wonen of verblijven. De risico’s moeten wel tot een minimum beperkt worden.

Bepaalde bedrijven vallen onder het Bevi (Besluit externe veiligheid inrichtingen). Bij realisatie of wijziging van een Bevi-inrichting moet beoordeeld worden of dit effect heeft voor de risico’s op de (beperkt) kwetsbare objecten in de omgeving.

Ook kan het zijn dat een bedrijf dat als (beperkt) kwetsbaar object wordt aangemerkt, wordt gerealiseerd in de buurt van een Bevi-bedrijf. Ook in dat geval stelt het Bevi regels om te toetsen of deze verandering voldoet aan de eisen voor externe veiligheid.

Voorbeelden van kwetsbare objecten zijn woningen, kinderdagverblijven, ziekenhuizen en scholen. Een Bevi-bedrijf is zelf in principe geen (beperkt) kwetsbaar object. Er is geen limitatieve opsomming van (beperkt) kwetsbare obejecten. Bij veel werknemers of bezoekers kan een bedrijf door bevoegd gezag wel als (beperkt) kwestbaar object worden aangemerkt. Voorbeelden hiervan zijn kantoren, winkels en andere bedrijven.

Meer informatie kunt u lezen bij Externe veiligheid en ruimtelijke ordening.


Hoe werkt het onder de Omgevingswet?