Geluid en bedrijven

Een bedrijf veroorzaakt een geluidsbelasting in de omgeving. Bij bedrijven is het geluid van installaties en voertuigen vaak bepalend. Het geluidsniveau van het nieuwe of veranderde bedrijf moet aanvaardbaar zijn.

Het bevoegd gezag beoordeeld de geluidsbelasting van het bedrijf op de geluidsgevoelige functies in de omgeving. Geluidsgevoelige functies zijn bijvoorbeeld woningen, maatschappelijke functies of een stiltegebied. In een ruimtelijke onderbouwing moet aangetoond worden dat de realisatie of uitbreiding van het bedrijf inpasbaar is.

De hinder die een bedrijf veroorzaakt moet aanvaardbaar zijn. In het kader van een goede ruimtelijke ordening (Wro) heeft de omgeving een zekere mate van bescherming tegen geluid. De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)-brochure 'bedrijven en milieuzonering' kan hierbij worden gebruikt.

Alleen bij (uitbreiding van) bedrijven die op een gezoneerd industrieterrein liggen is de Wet geluidhinder (Wgh) van toepassing.

Goede ruimtelijke ordening

Een hulpmiddel bij het inpassen van de bedrijven is de VNG-brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’. Hierin staan richtafstanden tussen bedrijven en woningen. De akoestische kwaliteit is in de meeste gevallen voldoende als (geprojecteerde) woningen in de omgeving buiten de richtafstand liggen. Ligt de woning binnen de richtafstand van het nieuwe of gewijzigde bedrijf?  Dan is een verdere motivatie nodig. Een op het omgevingstype afgestemde akoestische kwaliteit en maatregelen spelen een rol in de afweging. In de VNG-brochure staat een stappenplan voor verder onderzoek.

Wet geluidhinder

Bij de realisatie van een (uitbreiding van een) bedrijf op een gezoneerd industrieterrein geldt de Wet geluidhinder. Het bedrijf mag niet leiden tot een overschrijding van de geluidswaarde op de zone. Deze zone is vastgelegd in het bestemmingsplan.

Meer informatie over het realiseren van een bedrijf en geluid vindt u hier:


Hoe werkt het onder de Omgevingswet?