Luchtkwaliteit en bedrijven

Een (uitbreiding van) een bedrijf kan effect hebben op de luchtkwaliteit in de omgeving. Denk aan de uitstoot van fijnstof door het houden van dieren en verslechtering van luchtkwaliteit door extra verkeer.

Bedrijven zijn direct (bijvoorbeeld door productieproces of houden van dieren) of indirect (extra verkeer veroorzaken) een bron van luchtvervuiling. Bij het realiseren van een nieuwe bedrijf of het wijzigen van een bestaand bedrijf moet het effect op de luchtkwaliteit in beeld worden gebracht.

Van bedrijven die onder het Actiteitenbesluit vallen is beoordeeld dat hun effect op luchtkwaliteit klein is (NIBM). Een beoordeling luchtkwaliteit is dan niet nodig, tenzij het Activiteitenbesluit dat voorschrijft. Een toets luchtkwaliteit is aan de orde als het bedrijf zelf forse emissies heeft, veel extra verkeer veroorzaakt of bij veehouderijen vanaf een bepaalde omvang. Bij vergunningplichtige bedrijven is een individuele toets luchtkwaliteit nodig. De ontwikkeling mag niet leiden tot een overschrijding van de grenswaarden (artikel 5.16 Wet milieubeheer). Deze grenswaarden staan in bijlage 2 van de Wet milieubeheer.

Meer informatie

Meer informatie over de onderbouwing van luchtkwaliteit vindt u hier:


Hoe werkt het onder de Omgevingswet?