Milieueffectrapportage en bedrijven

Bij de realisatie of wijziging van bedrijven(terreinen) kan een milieueffectrapportage nodig zijn op basis van het Besluit Mer.

Voor de vraag of er sprake is van een m.e.r.-(beoordelings)plicht wordt getoetst aan de activiteitomschrijvingen in kolom 1 en 2 van onderdeel C en onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r.

Als het gaat om aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein is onderdeel D11.3 van belang. Als de activiteit 75ha of groter is, is bij een bestemmingsplan sprake van een mer-beoordelingsplicht. Bij structuurvisies geldt een planmer-plicht. Bij activiteiten kleiner dan 75ha is een informele merbeoordeling nodig.

Meer informatie kunt u lezen op Infoblad Industrieterrein D11.3.

Bij individuele bedrijven zijn de activiteiten van belang. Activiteiten die m.e.r.-(beoordelings)plichtig kunnen zijn, zijn bijvoorbeeld bij veehouderijen, winning van delfstoffen, opslag van gevaarlijke stoffen, grondwaterontrekkingen. Het totale overzicht staat in de bijlage bij het Besluit m.e.r.

Hier leest u meer over m.e.r. en ruimtelijke plannen.


Hoe werkt het onder de Omgevingswet?