Ruimtelijke onderbouwing hoogspanningslijnen

Bij een wijziging van een bestemmingsplan of omgevingsvergunning afwijken hoort een ruimtelijke onderbouwing. Hieruit moet blijken of de (aanpassing van de) hoogspanningslijn goed is in te passen in de omgeving en er geen belemmeringen zijn. Er moet sprake zijn van een goede ruimtelijke ordening. Bij hoogspanningslijnen zijn verschillende omgevingsaspecten van belang. In ieder geval magneetvelden, geluid, natuur en ruimtelijke inpassing. Maar ook andere omgevingsaspecten kunnen relevant zijn.

Nieuwsgierig

Omgevingsaspecten

Ruimtelijke inpassing

De ontwikkeling moet goed ruimtelijk in te passen zijn op de locatie. Ruimtelijke inpassing is een breed begrip. Het gaat erom of een functie past op een locatie, qua afstand tot omgeving, groene inpassing, etc.

Magneetvelden

Het niet wenselijk is dat kinderen langdurig verblijven binnen de magneetveldzone van een hoogspanningslijn. Dit staat in een advies van het Rijk over hoogspanningslijnen uit 2005.

Geluid

Een nieuwe of gewijzigde hoogspanningslijn kan een effect hebben op het geluidsniveau bij gevoelige functies in de omgeving, zoals woningen en maatschappelijke voorzieningen. Geluid kan hinder veroorzaken en effect hebben op de gezondheid.

Milieueffectrapportage

Afhankelijk van de omvang van de ingreep kan een milieueffect-rapportage (m.e.r.) of m.e.r.-beoordeling nodig zijn bij het bestemmingsplan. Voor gemeentelijke wegen hangt dit af van onder andere het aantal rijstroken en of er sprake is van een autoweg.

Natuur

De aanleg of wijziging van een hoogspanningslijn kan een negatief effect hebben op flora en fauna en de instandhouding van natuurgebieden. Dit kan het gevolg zijn van de hoogspanningsmasten of andere bouwwerken.

Overige aspecten

Er kunnen ook andere aspecten van belang zijn, zoals archeologie en bodem.

Hoe werkt het onder de omgevingswet