Evenementen bij een inrichting

Het gaat hierbij in het algemeen om evenementen bij een horecagelegenheid of bij leisure (specifieke evenementenlocatie). Voor deze functies wordt in het bestemmingsplan een afweging gemaakt of deze passend zijn in de omgeving. Geluid en verkeersaantrekkende werking zijn hierbij vaak de maatgevende aspecten.

VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)-brochure

Bij het bepalen of een inrichting passend is in de omgeving kan de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)-brochure bedrijven en milieuzonering gebruikt worden. Deze geeft richtafstanden voor bedrijven (waaronder bijvoorbeeld ook horeca en evenementenhallen) ten opzichte van woningen.

Activiteitenbesluit of omgevingsvergunning

Daarnaast zijn het activiteitenbesluit of de omgevingsvergunning milieu van belang. Vaak vallen evenementenlocaties onder het activiteitenbesluit. In sommige gevallen zal er sprake zijn van een omgevingsvergunning milieu. Het Activiteitenbesluit werkt niet rechtstreeks door in het bestemmingsplan. Wel moet worden aangetoond dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Daarbij kan het nodig zijn aan te tonen dat de activiteit kan voldoen aan het Activiteitenbesluit. Het voldoen aan het Activiteitenbesluit betekent niet dat er ook altijd sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Zo wordt onversterkte muziek niet (meer) in het Activiteitenbesluit gereguleerd.
Evenementen vallen voor het aspect geluid onder de festiviteitenregeling. Op basis hiervan kan ontheffing verleend worden van (de geluidwaarden in) het Activiteitenbesluit als de evenementen niet meer dan 12 keer per jaar voorkomen en deze zijn opgenomen in de gemeentelijke verordening (APV).
Hetzelfde geldt als er voor een inrichting een omgevingsvergunning geldt. Ook hierbij kunnen incidentele evenementen tot maximaal 12 keer per jaar toegestaan worden.

Afweging in bestemmingsplan

Bij de afweging in het bestemmingsplan of een inrichting passend is in de omgeving, moeten ook eventuele evenementen worden meegewogen. In een rustige woonomgeving kunnen evenementen (ook al zijn het er maximaal 12 per jaar) onwenselijk zijn, terwijl een dergelijke functie in een gemengd gebied vaak eerder zal passen. In de afweging spelen geluidhinder, bereikbaarheid van de locatie en voldoende beschikbare parkeergelegenheid een belangrijke rol.


Hoe werkt het onder de Omgevingswet?