Ruimtelijke onderbouwing gemeentelijke wegen

Bij een wijziging van een bestemmingsplan of omgevingsvergunning afwijken hoort een ruimtelijke onderbouwing.  Hieruit moet blijken of de (aanpassing van de) weg goed is in te passen in de omgeving en er geen belemmeringen zijn.  Er moet sprake zijn van een goede ruimtelijke ordening. Bij wegen zijn verschillende omgevingsaspecten van belang. In ieder geval geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid en natuur. Maar ook andere omgevingsaspecten kunnen relevant zijn.

Nieuwsgierig

Omgevingsaspecten

Ruimtelijke inpassing

De ontwikkeling moet goed ruimtelijk in te passen zijn op de locatie. Ruimtelijke inpassing is een breed begrip. Het gaat erom of een functie past op een locatie, qua afstand tot omgeving, groene inpassing, etc.

Verkeersafwikkeling

De wijziging van een weg of aanleg van een weg heeft vaak effect op de verkeersafwikkeling. Aangetoond moet worden dat de verkeersafwikkeling voldoende is. Ook moet de bereikbaarheid van de omliggende functies niet onaanvaardbaar belemmerd worden.

Geluid

Een nieuwe of gewijzigde weg kan een effect hebben op het geluidsniveau bij gevoelige functies in de omgeving, zoals woningen en maatschappelijke voorzieningen. Geluid kan hinder veroorzaken en effect hebben op de gezondheid.

Luchtkwaliteit

De aanleg of wijziging van een  gemeentelijke weg kan effect hebben op de luchtkwaliteit in de omgeving. Het gaat daarbij vooral om verslechtering van luchtkwaliteit door extra uitstoot door verkeer.

Externe veiligheid

Een weg kan een risicobron zijn door vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Maar de aanleg of wijziging van een weg kan ook effect hebben op andere bronnen, zoals buisleidingen.

Natuur

De aanleg of wijziging van een weg kan een negatief effect hebben op flora en fauna en de instandhouding van natuurgebieden. Dit kan het gevolg zijn van de aanleg van verharding of een toename van stikstof door extra verkeer.

Milieueffectrapportage

Afhankelijk van de omvang van de ingreep kan een milieueffect-rapportage (m.e.r.) of m.e.r.-beoordeling nodig zijn bij het bestemmingsplan. Voor gemeentelijke wegen hangt dit af van onder andere het aantal rijstroken en of er sprake is van een autoweg.

Water

De aanleg of aanpassing van  een weg kan leiden tot een toename van verharding en/ of het dempen van sloten. Vaak is dan watercompensatie nodig.

Overige aspecten

Er kunnen ook andere aspecten van belang zijn, zoals archeologie en bodem.