Welke omgevingsvergunning afwijken?

Als de (aanpassing van een) weg niet past in het bestemmingsplan, dan kan een omgevingsvergunning afwijken verleend worden. Dit is een besluit van bevoegd gezag (de gemeente).

Er zijn hierbij verschillende mogelijkheden:

 1. In het bestemmingsplan is aangegeven dat onder voorwaarden ook de aanleg of wijziging van een weg is toegestaan. Dit is een 'binnenplanse afwijking' van het bestemmingsplan.
 2. Bij 'het gebruiken van gronden voor een niet-ingrijpende herinrichting van openbaar gebied' kan gebruik gemaakt worden van de 'kruimellijst'.
 3. Als a en b niet van toepassing zijn, is een 'buitenplanse afwijking' nodig.

Bij een 'omgevingsvergunning afwijken' moet er een ruimtelijke onderbouwing worden gemaakt. Hierin wordt onderbouwd of de weg goed is in te passen.

a. Binnenplanse afwijking

De onderbouwing kan vaak heel beknopt zijn bij de 'binnenplanse afwijking'. In het geldende bestemmingsplan is, als het goed is, al een onderbouwing opgenomen. Er moet in ieder geval gemotiveerd worden dat voldaan kan worden aan de voorwaarden (regels) van de 'binnenplanse afwijking'.

b. Kruimellijst

Op basis van de 'kruimellijst' is 'het gebruiken van gronden voor een niet-ingrijpende herinrichting van openbaar gebied' mogelijk. De gemeente weegt wel af of zij de herinrichting wenselijk vindt. Daarom is het van belang bij de aanvraag voor omgevingsvergunning te onderbouwen dat de aanpassing van de weg goed is in te passen en er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Aspecten die hierbij een rol spelen zijn onder andere:

 • Geluid
 • Luchtkwaliteit
 • Externe veiligheid
 • Verkeer- en parkeren

Meer informatie over de onderbouwing vindt u onder: Ruimtelijke onderbouwing.

c. Buitenplanse afwijking

Bij een 'buitenplanse afwijking' moet een ruimtelijke onderbouwing toegevoegd worden. Op basis hiervan weegt de gemeente af of zij wil afwijken van het geldende bestemmingsplan om de (aanpassing van de) weg mogelijk te maken.

Aangetoond moet worden dat de weg past in het gemeentelijk beleid, goed past op deze locatie en geen overlast geeft voor de omgeving. Er is vaak een meer uitgebreide onderbouwing nodig dan bij de 'kruimellijst afwijking' omdat er sprake is van eengrotere ruimtelijke ingreep.

Aspecten die hierbij een rol spelen zijn onder andere:

 • Ruimtelijke inpassing
 • Geluid
 • Luchtkwaliteit
 • Externe veiligheid
 • Natuur
 • Verkeer en parkeren

Meer informatie over de onderbouwing vindt u onder: Ruimtelijke onderbouwing

Het is verstandig overleg te hebben met de gemeente over de benodigde procedures. Zij kunnen aangeven of de wijziging van de weg past in het beleid. Ook kunnen zij u informeren over de onderzoeken die nodig zijn om de 'omgevingsvergunning afwijken' te onderbouwen.

Lees meer informatie over Omgevingsvergunning afwijken op de pagina Toestemming Afwijken bestemmingsplan.