Geluid en horecabedrijven

Een horecabedrijf veroorzaakt een geluidsbelasting in de omgeving. Bij horeca is het geluid van mensen en muziek (op het terras) vaak bepalend. Het geluidsniveau van het nieuwe of veranderde horecabedrijf moet aanvaardbaar zijn.

Het bevoegd gezag beoordeelt de geluidsbelasting van het horecabedrijf op de geluidsgevoelige functies in de omgeving. Geluidsgevoelige functies zijn bijvoorbeeld woningen, maatschappelijke functies of een stiltegebied. In een ruimtelijke onderbouwing moet aangetoond worden dat de realisatie of uitbreiding van de horeca inpasbaar is. Stem- of muziekgeluid op het terras zijn hierbij een aandachtspunt.

De hinder die een horecabedrijf veroorzaakt moet aanvaardbaar zijn. In het kader van een goede ruimtelijke ordening (Wro) heeft de omgeving een zekere mate van bescherming tegen geluid. De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)-brochure 'bedrijven en milieuzonering' kan hierbij worden gebruikt. Meer informatie vindt u bij Bedrijven en milieuzonering.

Soms zijn er maatregelen nodig. Denk daarbij aan beperking geluidniveau muziek, beperking openingstijden, gedragsregels en/ of  isolatie. Dit kan ook worden vastgelegd in het bestemmingsplan.

Meer informatie over het realiseren van een horecabedrijf en geluid vindt u hier:


Hoe werkt het onder de Omgevingswet?