Water en parkeren

De realisatie van een parkeergarage of parkeerterrein kan van invloed zijn op de waterhuishouding. Bijvoorbeeld door de toename van verharding.

Watertoets

Bij een toename van verhard oppervlak of als er werkzaamheden plaatsvinden in een (zone naast een) waterkering, is er een watertoets nodig. In de watertoets wordt beoordeeld of de ontwikkeling effect heeft op de waterhuishouding. Het gaat daarbij om waterkwaliteit, waterkwantiteit en  waterveiligheid. Ook vindt overleg plaats met de waterbeheerder.

Compensatie

In het beleid van de waterbeheerder staat of de toename aan verhard oppervlak gecompenseerd moet worden. Hiervoor kan de aanleg van extra wateroppervlak nodig zijn. Dit is wel afhankelijk van de locatie en bodemgesteldheid. Sommige waterbeheerders hanteren ook een ondergrens. Als het gaat om een kleinschalige ontwikkeling is watercompensatie niet altijd nodig.

Bij de realisatie van parkeergarages of parkeerterreinen is soms ook sprake van het dempen of verleggen van sloten. Dit dempen moet ook gecompenseerd worden.

Meer informatie

Meer informatie over water en het bestemmingsplan vindt u op de pagina Oppervlakte water en ruimtelijke ordening.