Beleid plattelandswoning

Om als gemeente een goede afweging te kunnen maken of een plattelandswoning gewenst is op een bepaalde locatie, is het raadzaam hierover beleid te formuleren.

Op basis van de regels die zijn neergelegd in een Beleidsnota plattelandswoningen, of een Structuurvisie, kan gemotiveerd worden meegewerkt aan een verzoek tot omzetting tot een plattelandswoning, of juist niet.

Onder meer op basis van de ligging van de bedrijven wordt bepaald of omzetting naar een plattelandswoning wenselijk is. Als er sprake is van een concentratie van (agrarische) bedrijven kan omzetting ingewikkeld zijn. De versoepelde normen voor het 'eigen' (agrarische) bedrijf gelden niet voor omliggende bedrijven. Is de levensvatbaarheid van de omliggende agrarische bedrijven twijfelachtig, dan kan herbestemming juist weer interessant zijn.

Ook de passendheid van een plattelandswoning in de ruimtelijke structuur kan bepalend zijn. Ligt de woning aan een bebouwingslint of solitair in het buitengebied bijvoorbeeld.


Hoe werkt het onder de Omgevingswet?