Voldoen aan Wet plattelandswoning betekent niet perse aanvaardbaar woon- en leefklimaat

In ABRvS, 201408339/1/A1, 29 juli 2015,  Haaren, kwam aan de orde of het voldoen aan de Wet plattelandswoningen ook betekent dat sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Dat is volgens de rechter niet het geval. Nader onderzoek was nodig. Het betrof hier bestrijdingsmiddelen.

"8.2. Anders dan de rechtbank heeft overwogen, brengt de omstandigheid dat een woning onder de werking van de Wet plattelandswoningen valt, niet met zich dat het er voor moet worden gehouden dat ter plaatse van de woning een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is gegarandeerd. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 15 april 2015 in zaak nr. 201309926/1/R1), volgt uit de geschiedenis van de totstandkoming van de Wet plattelandswoningen dat met de figuur van de plattelandswoning is beoogd om niet het feitelijk gebruik van een (voormalige) agrarische bedrijfswoning, maar de planologische status bepalend te laten zijn voor bescherming tegen milieuhinder. Indien een voormalige agrarische bedrijfswoning wordt bestemd als plattelandswoning maakt deze in planologisch opzicht nog steeds deel uit van de inrichting en wordt deze niet beschermd tegen de milieuemissie van deze inrichting. De inrichting wordt op deze manier niet in zijn bedrijfsvoering belemmerd door het gebruik van de (voormalige) agrarische bedrijfswoning als burgerwoning. Dit betekent echter niet zonder meer dat ter plaatse van die woning een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is gegarandeerd. De rechtbank heeft dat niet onderkend.
Het college heeft de door [appellant] gestelde effecten van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op het woon- en leefklimaat ter plaatse van de woning niet nader onderzocht. Dat in de ruimtelijke onderbouwing is opgenomen dat wordt voldaan aan de richtafstanden die zijn opgenomen in de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)-brochure "Bedrijven en Milieuzonering" (hierna: VNG-brochure) uit 2009 gehanteerd, is onvoldoende aangezien de VNG-brochure geen richtlijnen geeft voor een aan te houden afstand bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij open teelt."

Datum uitspraak:
29 juli 2015
Zaaknummer:
201408339/1/A1