School

Er zijn verschillende soorten scholen. Op de basisschool zitten kinderen van 4 tot 12 jaar. Zij spelen regelmatig buiten op het schoolplein. Er zijn vaste tijden voor het brengen en halen. Op de middelbare school zitten kinderen van ongeveer 12-18 jaar.  Deze scholen hebben ook een schoolplein en vaak een kantine met catering. De omvang van de middelbare school is meestal groter dan bij een basisschool.

Een zorgvuldige keuze van de locatie is belangrijk. Aan de ene kant omdat er kinderen verblijven. Zij moeten worden beschermd tegen geluid en dergelijke.  Aan de andere kant kan het (fiets)verkeer, geluid van spelende kinderen of rondhangende jeugd overlast geven op de omgeving. Daardoor is een school niet altijd op elke plek mogelijk.

Hoe werkt het onder de Omgevingswet?

Ruimtelijke inpassing

Visie en beleid

Bij nieuwbouwlocaties voor woningen is vaak ruimte gereserveerd voor scholen. Maar ook in bestaande wijken kan er behoefte zijn aan nieuwe of grotere scholen. Dit blijkt uit het onderwijsbeleid of de structuurvisie / omgevingsvisie. Vaak is een goede spreiding of juist clustering van scholen van belang. Ook moet een schoollocatie goed bereikbaar zijn (per fiets).

Bestemmingsplantoets

Of de school past in het bestemmingsplan, kunt u zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Als 'maatschappelijke voorzieningen' zijn toegestaan, is meestal een school mogelijk. In de regels voor 'bouwen' of 'gebruik' staan de randvoorwaarden waaraan de ontwikkeling moet voldoen.

Als de ontwikkeling past in het bestemmingsplan, kan nog wel een omgevingsvergunning voor bouwen of gebruik nodig zijn.

Wijzigen bestemmingsplan of omgevingsvergunning afwijken?

Als de school niet past in het bestemmingsplan, dan kan het bestemmingsplan gewijzigd worden of een omgevingsvergunning afwijken worden verleend. Voor kleine afwijkingen geldt vaak een kortere omgevingsvergunnings-procedure dan voor grotere afwijkingen.

Ruimtelijke onderbouwing

Bij een bestemmingswijziging of omgevingsvergunning afwijken hoort een ruimtelijke onderbouwing.  Hieruit moet blijken of de school goed is in te passen op de locatie en er geen belemmeringen zijn. Hierbij zijn verschillende omgevingsaspecten van belang, zoals geluid, luchtkwaliteit en verkeer.

Bouwen en gebruik

Meer informatie

Bouwbesluit

In het bouwbesluit zijn eisen voor scholen opgenomen. Een school moet voldoen aan de bouwtechnische eisen die gelden voor een 'onderwijsfunctie'. Ook gelden er gebruikseisen voor brandveiligheid. Check of een omgevingsvergunning nodig is op het Omgevingsloket.

Activiteitenbesluit

Een school valt onder het Activiteitenbesluit. Er moet worden voldaan aan de eisen die hier in staan, zoals bijvoorbeeld voor energie, lucht, geur en geluid. Een school wordt gezien als een verblijfsgebouw.

Oprichten school

Volgens artikel 23 van de Grondwet moeten gemeenten zorgen voor voldoende openbaar onderwijs. Ook staat in de Grondwet dat iedereen een school mag oprichten. Deze moet wel aan voorwaarden voldoen.