Ruimtelijke onderbouwing school

Bij een omgevingsvergunning afwijken hoort een ruimtelijke onderbouwing.  Hieruit moet blijken of de school goed is in te passen op de locatie en er geen belemmeringen zijn.  Er moet sprake zijn van een goede ruimtelijke ordening. Bij een school zijn verschillende omgevingsaspecten van belang. In ieder geval geluid, luchtkwaliteit en verkeer. Maar ook andere omgevingsaspecten kunnen relevant zijn.

Hoe werkt het onder de Omgevingswet?

Omgevingsaspecten

Ruimtelijke inpassing

Ruimtelijke inpassing is een breed begrip. Het gaat erom of een functie past op een locatie. Maar ook of de bebouwing passend is, qua hoogte, afstand tot omgeving, uiterlijk, et cetera.

Geluid

Een school is een gevoelige functie en moet beschermd worden tegen geluid.  Maar er kan ook geluidsoverlast bij omwonenden ontstaan door het stemgeluid van kinderen op het schoolplein.

Luchtkwaliteit

Het bouwen van een nieuwe school is alleen toegestaan als voor en na realisatie de luchtkwaliteit voldoet aan de normen voor luchtkwaliteit. Het project zelf mag (door verkeer) ook niet leiden tot overschrijding van de normen op andere plekken.

Verkeer en parkeren

Bij basisscholen is er vooral in de ochtend en bij het uitgaan van de school veel fiets- en autoverkeer. Bij middelbare scholen gaat vooral om grote hoeveelheden fietsers in de ochtend en meer verspreid in de middag. Dit kan overlast opleveren voor de omgeving. Goede bereikbaarheid en voldoende parkeerplaatsen zijn belangrijk.

Behoefte

Er moet aangetoond worden dat er behoefte is aan de nieuwe school of uitbreiding van een school. De ontwikkeling moet passen in het gemeentelijk beleid.

Externe veiligheid

Een school is aangemerkt als een kwetsbaar object. Dit betekent dat er zeer zorgvuldig gekeken moet worden naar de realisatie van een school in de buurt van risicobronnen, zoals bedrijven, leidingen en (spoor)wegen.

Bedrijven en milieuzonering

Bedrijven in de omgeving kunnen hinder opleveren voor de school. Andersom kan een school ook overlast geven op de omgeving. Denk daarbij aan geluidsoverlast.

Bodemkwaliteit

De bodemkwaliteit ter plaatste van het school moet voldoende zijn voor de te realiseren functie. Uitgangspunt is dat de bodemkwaliteit geen onaanvaardbaar risico oplevert voor de gebruikers van de bodem.

Overige aspecten

Er kunnen ook andere aspecten van belang zijn, zoals ecologie, archeologie, water en bezonning.