Welke omgevingsvergunning afwijken?

Als de woningbouw niet past in het bestemmingsplan, dan kan een omgevingsvergunning afwijken verleend worden. Dit is een besluit van bevoegd gezag (de gemeente).

Er zijn hierbij verschillende mogelijkheden:

 1. In het bestemmingsplan is aangegeven dat onder voorwaarden ook woningen zijn toegestaan. Dit is een 'binnenplanse afwijking' van het bestemmingsplan.
 2. Bij een functieverandering in een bestaand gebouw kan gebruik gemaakt worden van de 'kruimellijst'.
 3. Als a en b niet van toepassing zijn, is een 'buitenplanse afwijking' nodig.

Bij een 'omgevingsvergunning afwijken' moet er een ruimtelijke onderbouwing worden gemaakt. Hierin wordt onderbouwd of de woningbouw past op de locatie.

a. Binnenplanse afwijking

De onderbouwing kan vaak heel beknopt zijn bij de 'binnenplanse afwijking'. In het geldende bestemmingsplan is, als het goed is, al een onderbouwing opgenomen. Er moet in ieder geval gemotiveerd worden dat voldaan kan worden aan de voorwaarden (regels) van de 'binnenplanse afwijking'.

b. Kruimellijst

Op basis van de 'kruimellijst' is functieverandering van een bestaand gebouw naar woningen mogelijk. De gemeente weegt wel af of zij de woningen op de beoogde locatie wenselijk vindt. Daarom is het van belang bij de aanvraag voor omgevingsvergunning te onderbouwen dat de woningbouw past in het gemeentelijk beleid, goed past op deze locatie en er bij de woningen een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is. Aspecten die hierbij een rol spelen zijn onder andere:

 • Bedrijven en milieuzonering
 • Geluid
 • Luchtkwaliteit
 • Externe veiligheid
 • Verkeer- en parkeren
 • Behoefte aan woningbouw

Meer informatie over de onderbouwing vindt u onder: Ruimtelijke onderbouwing.

c. Buitenplanse afwijking

Bij een 'buitenplanse afwijking' moet een ruimtelijke onderbouwing toegevoegd worden. Op basis hiervan weegt de gemeente af of zij wil afwijken van het geldende bestemmingsplan om de woningbouw mogelijk te maken.

Aangetoond moet worden dat de woningbouw past in het gemeentelijk beleid, goed past op deze locatie en geen overlast geeft voor de omgeving. Er is vaak een meer uitgebreide onderbouwing nodig dan bij de 'kruimellijst afwijking' omdat er sprake is van een de ruimtelijke ingreep (nieuwbouw of uitbreiding van een gebouw).

Aspecten die hierbij een rol spelen zijn onder andere:

 • Ruimtelijke inpassing
 • Bedrijven en milieuzonering
 • Geluid
 • Luchtkwaliteit
 • Externe veiligheid
 • Natuur
 • Bodemkwaliteit
 • Verkeer en parkeren
 • Bezonning
 • Behoefte aan woningbouw
 • Archeologie
 • Ecologie

Meer informatie over de onderbouwing vindt u onder: Ruimtelijke onderbouwing

Het is verstandig overleg te hebben met de gemeente over de benodigde procedures. Zij kunnen aangeven of de woningbouw op de door u beoogde locatie past in het beleid. Ook kunnen zij u informeren over de onderzoeken die nodig zijn om de 'omgevingsvergunning afwijken' te onderbouwen.

Lees meer informatie over Omgevingsvergunning afwijken op de pagina Toestemming Afwijken bestemmingsplan.


Hoe werkt het onder de Omgevingswet?