Regionale afstemming?

Met de nieuwe Ladder is het woordje 'regionale' geschrapt voor 'behoefte'.

In de nieuwe Ladder is het woord 'regionale' niet meer aanwezig. De Ladder bepaalt niet nader voor welk gebied de behoefte in beeld moet worden gebracht. Het is primair aan het bevoegd gezag om op basis van het ruimtelijk verzorgingsgebied van de stedelijke ontwikkeling te bepalen tot welk gebied de beschrijving van de behoefte zich moet uitstrekken. De aard en omvang van de stedelijke ontwikkeling bepaalt op welk niveau de afweging moet worden gemaakt. Zo kan het voorkomen dat een stedelijke ontwikkeling een ruimtelijk verzorgingsgebied heeft dat de gemeentegrenzen niet overstijgt (bijvoorbeeld een bakker op de hoek). Voor deze ontwikkeling is het schaalniveau van de gemeente of wellicht zelfs het schaalniveau van de buurt, het ruimtelijk verzorgingsgebied waarbinnen de behoefte inzichtelijk moet worden gemaakt. Hier vindt u er jurisprudentie over.

Sommige provincies hebben in de ruimtelijke verordening aanvullende regels gesteld over de wijze waarop de behoefte kan of moet worden bepaald. Zoals bijvoorbeeld welke prognose gebruikt moet worden (Primos,  PEARL, provinciale raming etc.). Ook stellen provincies soms eisen aan de wijze waarop regionale afstemming moet worden vormgegeven.

Van belang is dat volgens artikel 3.1.6, eerste lid, onder c,  de toelichting de uitkomsten moet bevatten van het overleg met de besturen van de betrokken overheden binnen het ruimtelijk verzorgingsgebied van de nieuwe stedelijke ontwikkeling.